Die Weg

Hieronder is 'n lys van die daaglikse Gedagtes vir die dag wat reeds geplaas is

Dit verskyn ook op die Tuisbladsy en 'n nuwe gedagte word elke weeksdag bygevoeg.

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag Gedagte vir die dag as epos wil ontvang

Indien jy dit dan nie ontvang nie, maak asb seker dat jou SPAM-filters dit nie verwyder nie.

strepie


Die Here het die reg lief
en sy troue dienaars verlaat Hy nie.
Hulle sal altyd behoue bly.
- Psalm 37:28 -
 

________________________


Hou julle lewe vry van geldgierigheid;
wees tevrede met wat julle het.
God self het gesê:
“Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”
- Hebreërs 13:5 -

 

________________________


Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie;   
as Hy beproewing oor 'n mens gebring het,
ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot.
- Klaagliedere 3:31-32 -

 

________________________


Ons het dus nou deur die bloed van Jesus
vrye toegang tot die heiligdom,
en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei.
- Hebreërs 10:19-20 -
 

________________________


Ek is die deur;
as iemand deur My ingaan,
sal hy gered word,
en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
- Johannes 10:9 (53-vertaling) -
 

________________________


Maar solank daar nog 'n “vandag” is,
moet julle mekaar elke dag aanspoor
sodat niemand van julle
deur die misleiding van die sonde verhard word nie.
- Hebreërs 3:13 -

 

________________________


Wie sy sonde wegsteek,
moet niks goeds te wagte wees nie;
wie sy sonde bely en daarvan afsien,
sal genade ontvang.
- Spreuke 28:13 -

 

________________________


Ons het baie lede in een liggaam,
en die lede het nie almal dieselfde funksie nie.
Net so is ons, al is ons baie,
in Christus een liggaam,
en almal afsonderlik lede van mekaar.

- Romeine 12:4-5 -

 

________________________


Ek sal die Vader vra,
en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur
om vir ewig by julle te wees,
naamlik die Gees van die waarheid.
Die wêreld kan Hom nie ontvang nie,
omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie.
Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
- Johannes 14:16-17 -

 

________________________


Of besef julle nie dat julle liggaam
'n tempel van die Heilige Gees is nie?
Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon,
van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie:
julle is gekoop, en die prys is betaal.
Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.
- 1 Korintiërs 6:19-20 -
 

________________________


So spreek die HERE wat dit doen,
die HERE wat dit formeer om dit te bevestig,
HERE is sy Naam:
Roep My aan, en Ek sal jou antwoord
en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge
wat jy nie weet nie.
- Jeremia 33:2-3 (53-vertaling) -
 

________________________


Niemand van ons leef vir homself nie
en niemand sterf vir homself nie.
Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here;
en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here;
of ons dan lewe en of ons sterwe,
ons behoort aan die Here.
- Romeine 14:7-8 -
 

________________________


Die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde
sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste.
Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk,
en al die regeerders sal Hom dien en Hom gehoorsaam wees.
- Daniël 7:27 -

Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het,
dan nou dankbaar wees.
Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag,
soos Hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur.
- Hebreërs 12:28 -
 

________________________


Stuur u lig en u waarheid; laat dié my lei;
laat dié my bring na u heilige berg en na u woninge,
dat ek kan ingaan na die altaar van God,
na die God van my jubelende blydskap
en U kan loof met die siter, o God, my God!
- Psalm 43:3-4 -

 

________________________


Die grootste en ergste aanval van Satan is teen ons gees gemik deur twyfel en skuldgevoelens by ons op te wek. Meng twyfel aan God, twyfel aan jouself en ‘n klomp skuldgevoelens bymekaar en jy ondervind vrees, bekommernis en angs, wat sal maak dat jy jou houvas op die lewe verloor.
 

________________________


O diepte van die rykdom en wysheid
en kennis van God!
Hoe ondeurgrondelik is sy oordele,
hoe onnaspeurlik sy weë!
- Romeine 11:33 -

 

________________________


Ek is daarvan oortuig dat die lyding
wat ons nou moet verduur,
nie opweeg teen die heerlikheid wat God
vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.
- Romeine 8:18 -

 

________________________


In die vrede van God kom alle dinge tot rus
nie in die vorm van niksdoen nie,
maar in die sin dat dit hul Godbedoelde vervulling bereik.
- Johan Cilliers in “Toegewy aan God” -

 

________________________


Ons het hier geen blywende stad nie,
maar ons soek die toekomstige.
- Hebreërs 13:14 -

 

________________________


Droefheid volgens die wil van God
bring bekering wat tot redding lei,
en daaroor was niemand nog ooit jammer nie.
Daarteenoor bring droefheid
uit wêreldse oorwegings die dood.
- 2 Korintiërs 7:10 -

 

________________________


Om te vrees beteken nie om géén geloof te hê nie.
Vrees kom klop by almal aan.
Maar maak jou vrees 'n besoeker, nie 'n inwoner nie.
- Max Lucado -
 

________________________


U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie;
U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
- Psalm 16:10 (53-vertaling) -
 

________________________


As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê:
Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.
- Johannes 7:37-38 -

 

________________________


'n Mens meet die hoogte van 'n berg aan sy spitse
nie aan diepte van sy dale nie.
Net so meet jy die lewe nie aan sy valleie nie
maar aan sy hoogtepunte.
- Viktor E Frankl (1905 – 1997)
 

________________________


Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
- Jesaja 41:10 -

 

________________________


Ja, wie is God behalwe die HERE?
Wie is 'n rots buiten ons God?
God is die Een wat my met krag omgord
en my pad gelyk maak.
Hy maak my voete soos dié van wildsbokke;
Hy laat my op hoë plekke staan.
- Psalm 18:32-34 (direkte vertaling) -
 

________________________


Soos die son aan elke nuwe môre,
so sal die lig altyd weer skyn vir dié mense
wat hulle vertroue op God stel.
- Dr Roland Werner -
 

________________________


God is ’n toevlug in die nood,
’n rots wat altyd vas bly staan,
al dreig die vyand met die dood,
al storm sy leërbendes aan.
Laat dan maar buig en beef
Al wat ons hier omgeef;
Laat berge uit hul stee
Wegwankel in die see -
Ons sal nie beef of rugwaarts gaan.
- Ps 46:1 (beryming) -
 

________________________


In my is dit donker, maar by my is Lig
ek is eensaam, maar U verlaat my nie
ek is kleinmoedig, maar by U is hulp
ek is onrustig, maar by U is vrede
in my is bitterheid, maar by U is geduld
ek verstaan U weë nie, maar U weet die regte weg vir my.
- Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) –

 

________________________


Sonder om dit te wil of te weet,
dien ons die plan van God.
- Friedrich von Schiller (1759 – 1805) -

 

________________________


Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css