Die Weg

 

God se ewige trou

'Ek sê: “U liefde en u trou wankel nooit, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.” U het gesê: “Ek het ‘n verbond gesluit met my uitverkorene, Ek het ‘n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou ‘n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou”.' Psalm 89:3-5 (83 -vertaling).

Die HERE het vir Dawid agter sy pa se skape uitgeroep en hom koning gemaak oor Israel. Hy het vir Dawid liefgehad. Nie dat Dawid geen foute gehad het nie! Ook hy het verskriklik gesondig. Maar hy het altyd weer berou getoon en teruggekeer na God.

God se liefde en trou is onveranderlik en Hy doen altyd sy beloftes gestand. Hy hou by sy verbond met Dawid. Hy sal vir Dawid vir ewig 'n nageslag verseker en sy troon vir altyd in stand hou. Uit die nageslag van Dawid sou Hy die Heiland en Koning, Jesus Christus, in hierdie wêreld instuur.

Ons kan gerus die geskiedenis van Israel in oënskou neem. Die groot afval na die tyd van Salomo. Die skeuring van die ryk van Israel. Ons sien die HERE se straf en beproewinge oor die volk. Hoe hulle in ballingskap weggevoer word en hoe die HERE hulle weer na hulle eie land teruglei. Dit word duidelik dat die HERE mense, in die vorm van heidense konings, gebruik om sy volk te straf, maar ook weer terug te bring. Nooit het die HERE egter sy verbondsvolk vergeet en in die steek gelaat nie. Hy kon wel, maar Hy wou hulle nie uitdelg nie. “In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd” (Amos 9:11). Die HERE se beloftes bly vir ewig staan. En in sy trou het Hy sy volk teruggebring ter wille van die koningskap van Dawid, ter wille van sy verlossingsbeloftes deur die komende Messias, en uiteindelik, ter wille van my en van jou.

Daar is niks en niemand wat met God vergelyk kan word nie. Sy almagtige hand kan verbrysel en uitmekaarjaag (Ps 89:11). Maar Hy heers met geregtigheid en genade. Hy heers oor die geskiedenis van alle nasies. Hy hou sy beloftes gewis en altyd.

Geseënd is dié wat geleer het om God te dien en in die lig van sy teenwoordigheid te wandel. Hulle jubel oor God se geregtigheid en trou.

"Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder”. (2 Sam 22:2-3).

"By U, HERE, is daar vergiffenis,
ook al het u trou, nie hul straf weerhou.
Loof, verhef die HEER; werp jul voor Hom neer!
Bring Hom roem en ere - heilig is die HERE!"

(Ps 99:5; beryming).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css