Die Weg

 

Die groot ommekeer

(Kort reeks uit Jesaja, nr 12)

Terug na die wet en die getuienis van die Here! Wie nie volgens hierdie woord praat nie, is sonder toekoms! Bedruk en honger sal hy deur die land trek. Wanneer die hongersnood hom tref, sal hy kwaad word en sal hy sy koning en sy God vervloek. Hy sal boontoe en ondertoe kyk, maar hy sal niks anders sien as benoudheid en donkerte nie, die volslae duisternis en donkerte waarin hulle gedryf is. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal Hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het 'n lig geskyn.” - Jesaja 8:20-9:1 (83-vertaling).

“Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het Hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar Hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is: 'Jy, gebied van Sebulon en gebied van Naftali, aan die seekant en oorkant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon! Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan.'” - Mattheus 4:12-16.

Die oordeel van die Here het oor Juda en Jerusalem gegaan (2 Kronieke 28:16 ev) net soos wat Hy dit ook oor die tienstammeryk laat kom het. En God se oordeel beteken donkerheid en duisternis oor land en volk. Dit geld veral vir die gebiede van Sebulon en Naftali. Die hoofweë het immers hierlangs geloop. Die karavane het hierdeur getrek en die groot leërs het hier verby marsjeer vir die oorlog. Daarom was die gebiede van Sebulon en Naftali by uitstek die land van duisternis en skemerland van die dood. Dit was 'n land van uitgebrande huisies en verskroeide aarde, 'n land wat lyk asof alles uitgesterf het. Die bevolking van Sebulon en Naftali het die Here nie gevrees en niks van “Immanuel” geglo nie. Hulle het die koning en die Here vervloek vanweë hul treurige lot.

Maar die ommekeer kom tog volgens die woord van die Here: “Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie.” Die Here sal Sebulon en Naftali weer in ere herstel. Hier sal 'n groot lig opgaan: Jesus Christus, die Koning van Israel. Christus sou ook hier ná sy kruisiging en opstanding verskyn as die stralende Koning van sy volk wat alle vyande verslaan het in die land van duisternis en doodskaduwee. En waar Hy kom, daar kom ook die paradys en die stad van God. Waar Hy verskyn is daar weer vrede en opbloei. Dit is die groot ommekeer uit die mag van die duisternis tot sy wonderbare lig.

In die land waar die leërs mekaar ontmoet het, waar altyd weer stryd gevoer is, dáár is weer opbloei in lewe en daar word alles weer herstel. Daar kom nou lig in plaas van duisternis, lewe in die land van die dood, eer in plaas van smaad en veragting, verdeling van die buit in plaas van roof en plunder. God se koningskap sal herstel word en God se gebooie sal weer die norm wees en God se Gees sal uitgestort word.

Wat by die mens onmoontlik is, is moontlik by God. Alles, alles het verander by die koms van Christus die Here, hul geregtigheid. Hulle kan hul voete sit op die weg van vrede. Hulle mag weer opgaan na God en die ewige lewe.

O, die groot wonder: die verskyning van Christus as die opgestane Here en Koning, wat in die glans van sy opstanding verskyn in die land van duisternis en doodskaduwee. Hy verskyn met die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hier by Sebulon en Naftali begin die oorwinning van die Here Jesus Christus, gekruisig en opgestaan. Die nag van sonde gaan verdwyn.

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css