Die Weg

 

Voorbereid vir die Koninkryk (9)

“Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.” - Mattheus 5:11 (53-vertaling).

“En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word..” - Mattheus 10:22 (53-vertaling).

Staan jy ook verstom oor wat in die wêreld gebeur? Is daar nog hoop vir 'n Christelike lewensbeskouing wat op die Woord van God geskoei is, of is die Christelike waardes besig om tot niet te gaan? Sien jy ook hoe regerings al hoe meer die Christelike waardes en norme verwerp, en ja, ook vyandig daarteenoor begin staan? Vind jy ook dat die Woord van God openlik geminag word? Laat dit jou hart ineenkrimp? Wees nie bevrees nie sê die Here. Dit sal kom en dit moet gebeur voor die wederkoms van Christus. Daar sal 'n tyd kom dat die ware gelowiges van die meelopers geskei sal word. “Wie volhard tot die einde ......” sê Jesus Christus.

Godsdienstige meelopers sien ons oral. Mense wat 'n skyn van godsdienstigheid het omdat dit óf deel is van hul kultuur óf omdat hulle een of ander stoflike gewin daaruit kan verkry (vgl 2 Tim 3:5 en 1 Tim 6:5). Dit is mense wat dinge doen sonder dat hulle met hul hart en siel daarby betrokke is. En Christus vra jou hele hart. Die toets van jou egte Christenskap lê voor die deur! So is dit lank reeds geprofeteer. Daarom, moenie ontsteld wees nie en laat wat in die wêreld gebeur nie jou geloof onderkry nie, maar jou eerder versterk.

Die Here Jesus het gesê: “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het."  (Matt 5:10-12; 53-vertaling). “En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (Matt 10:22; 53-vertaling).

Paulus het gesê: “Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.” (2 Tim 3:1-5).

“Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is.... dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig.... Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus.... En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee.” (2 Tes 2:3-17).

Hierdie is maar net enkele van die profetiese verse met betrekking tot wat gaan kom. Die Woord van God vermaan ons om nugter oor hierdie dinge na te dink. Gaan lees en bestudeer die Bybel en ontvang die troos en hoop ten opsigte van dit wat besig is om te gebeur en wat nog gaan kom. Want die Here het gesê: “Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.” (Matt 24:8).

-dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css