Die Weg

 

Voorbereid vir die Koninkryk (4)

Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word” – Mattheus 5:6 (53-vertaling).

Wat bedoel Jesus met die woorde in Mattheus 5:6?

Ons moet die volledige bergrede in Mattheus 5 tot 7 lees om die verband te sien waarin Jesus hierdie woorde gesê het. Ons moet ook nie vergeet nie dat die prediking van Jesus gaan oor die Koninkryk van God. Hy onderrig sy volgelinge - dit is die burgers van sy Koninkryk - in die bevrydende waarheid dat daar maar slegs één geregtigheid by God bestaan: dié waarin Jesus Christus die Koning is en oor alles die regspraak uitoefen.

Jesus spreek hom dan ook uit téén die Fariseërs se beskouing van geregtigheid soos wat húlle dit aan die volk voorhou. Jesus sê dat die Fariseërs en die Skrifgeleerdes die wet kragteloos maak deur ‘n menslike uitleg daaraan te koppel (Matt 15:6). Die Fariseërs se sin van geregtigheid het bestaan uit vasgestelde pligte en gebruike. Hulle het die “sleutel van die wet” weggegooi (Luk 11:52), omdat hierdie sleutel “liefde, barmhartigheid en onderskeidingsvermoë” ingehou het. In die Fariseërs se oppervlakkige beskouing van die wet speel die liefde tot God en die naaste nie ‘n rol nie. Uiterlik was die Fariseërs fatsoenliker en meer gehoorsaam as die tollenaars en die sondaars. Hulle het gedink dat hulle al die kennis besit. Nou kom Jesus en sê dat hulle die werklike betekenis van die wet, soos wat God dit bedoel, nie ken nie. Hulle het nie honger en dors gehad nie, want hulle was versadig van ‘n geregtigheid waarin hulle self koning was en op hoë trone gesit het.

Maar Jesus preek ‘n ander geregtigheid. Hy spreek almal salig wat insien dat eiegeregtigheid, volgens menslike maatstawwe, téén die wet van God is. Dit is ‘n skyn-geregtigheid, ‘n skynheiligheid waaraan God ‘n afsku het.

As Christus maar Koning in ons lewens is, dán sal die ware geregtigheid in ons lewens na  vore kom. Dan sal ons seën dié wat ons vervloek en liefde betoon aan dié wat ons haat. Dan sal ons vir ons vervolgers bid. Die Here Jesus gee vir ons baie voorbeelde van die geregtigheid van die Koninkryk van God. Hy praat onder andere van die eerbaarheid van jou woord, vergewensgesindheid, vyandsliefde en huwelikstrou. Hieruit word dit duidelik dat hierdie geregtigheid oorvloediger en voller is as dié van die Skrifgeleerdes en Fariseërs. En dit is na hierdie geregtigheid wat ons, as navolgers van Christus, honger en dors moet wees. Ons moet verstaan dat Christus die Weg, die Waarheid en die Lewe is - ook tot geregtigheid.

Waar Christus in die mens is, is daar geregtigheid. Want daar dink, praat, handel, leef nie die mens nie, maar Jesus Christus wat in hom is (Gal 2:20). Ons kan dan soos Paulus sê: telkens as die oue mens, ons vlees, aan die woord kom, is daar outomaties ongeregtigheid, en as die nuwe mens (die wedergebore mens), die Gees van Christus, die praatwerk doen, is daar geregtigheid.

Salig en benydenswaardig is jy as jy honger en dors na die geregtigheid waarin Christus die Koning is.

-dw-

(Verwysing: Ds J Overduin - Gods grote verrassing).

(Word vervolg)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css