Die Weg

 

Moenie jou blind staar teen dit wat om jou gebeur nie

(As inleiding tot die boek Openbaring)

Lees Matteus 24.

Leer dit van die vyeboom as voorbeeld: wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur” – Matteus 24:32-33.

Die boek Openbaring is nie verniet vir ons in die Bybel gegee nie, en is ook nie verniet die laaste boek in die Bybel nie. Ons leef in 'n tyd waar die druk teen die Kerk van Christus al hoe groter word en waar die profesieë in Openbaring in vervulling gaan. Dit is dus vir elke Christen gelowige belangrik om kennis te neem daarvan, en in die volgende aantal boodskappe wil ek die aandag vestig op die boek Openbaring. Die inhoud van Openbaring is nie oral maklik verstaanbaar nie, en word daarom baie keer verkeerd geïnterpreteer. Dit is 'n profetiese boek met profetiese begrippe en beeldspraak wat verskil van die letterlike betekenis daarvan.

As inleiding tot die boek Openbaring moet ons eers teruggaan na die evangelies en luister na Jesus se woorde aan sy dissipels op die Olyfberg.

In Matteus 24:3 vra die dissipels aan Jesus: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?"

Ons leef nou na die eindtyd toe waarvan Jesus self geprofeteer het. Jesus sê in Matteus 24 dat daar vóór sy wederkoms sekere sigbare tekens sal wees. Hy vermaan sy dissipels en ook vir ons wat dit lees, om ag te gee op die tekens in die wêreldgebeure. Hy gee nie die spesifieke tydstip wanneer Hy weer sal kom nie, maar sê dat die tekens ‘n duidelike heenwysing op die wederkoms sal wees. “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie” (Hand 1:7). Maar tóg sê Hy: “Leer dit van die vyeboom as voorbeeld: wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur.”

En as ons na al hierdie dinge kyk, weet ons dat die uur naby is. Enkele daarvan word hieronder gegee.

Die groot afval (Matt 24:10)

Die Bybel sê uitdruklik vir ons dat die mense in die laaste dae hulle geloof en vertroue op God sal prysgee. Die mens, sy behoeftes en sy sienings oor die lewe, word gestel bo die die Christelike geloof en die evangelie. Die enigste waarheid lê by die mens, en nie meer by Christus nie. Binnekort sal dit 'n misdaad wees om Christus as die enigste waarheid te verkondig. Ons lees in die Woord van God: “daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend” (2 Tim 4:3-4).

Dit is tekenend van die tye waarin ons lewe. In plaas daarvan dat die reddende evangelie van Jesus Christus suiwer en doelgerig verkondig word, soek die mense na 'n nuwe waarheid.

Die Here Jesus sê by monde van Johannes: “Maar vir julle ander in Tiatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die 'diep geheimenisse van die Satan', soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê Ek: Ek lê op julle geen ander verpligting nie; hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat Ek wil hê, sal Ek mag en gesag oor die nasies gee” (Open 2:24-26). Die “diep geheimenisse van die Satan”  verwys hier na die goddelose leerstellings wat deur die duiwel geïnspireer word (sien ook 1 Tim 4:1).

Die minagting van die wet van God (Matt 24:12)

Die grondbeginsels van die beskawing, naamlik: ordelikheid, betroubaarheid, ywer, eerlikheid, lojaliteit en gehoorsaamheid aan gesag, gebaseer op die Bybelse verordeninge, moes plek maak vir hebsug en selfverwesenliking.  Die fokus van ‘n ordelike samelewing binne die grense van God se wet, het verander na selfgesentreerde mag, geld, besittings, vermaak, seksualiteit en sukses, selfs ten koste van die liefde teenoor ander mense.  Paulus sê dit duidelik in die tweede brief aan Timoteus: “Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God” (2 Tim 3:1-4).

Die morele verval (Matt 24:37)

Oor die tyd van Noag staan daar geskrywe: “Ek (dit is God) het besluit om ‘n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg” (Gen 6:13). Dan sê Jesus: “Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die mens” (Luk 17:26). Jesus bring die eindtyd dus in verband met die tyd voor die sondvloed. En dit is wat ons nou beleef. Alhoewel Noag sy tydgenote gewaarsku het, het die mense voortgegaan met hul geweld, met hul goddeloosheid, met hul ontaarde lewe en die uitlewing van hul luste, en “.. het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens.” (Mat 24:39).

Omdat ons dus hierdie dinge weet, moet ons alles in die stryd werp om ons geloof te behou en te verryk “met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense..... As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.” (2 Pet 1:5-11).

-dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css