Die Weg

 

Die engele om ons heen

Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa” – 2 Konings 6:16-17 (53-vertaling).

Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?” – Hebreërs 1:14.

Die koning van Aram het ‘n sterk mag gestuur om Elisa gevange te neem. Toe die slaaf van Elisa hierdie mag met hulle perde en strydwaens sien, het hy baie bang geword. Maar Elisa was gerus, want hy het geweet dat die HERE hulle sou beskerm met ‘n groter mag as dié van die Arameërs. Daarom bid Elisa dat die HERE sy slaaf se oë moet open sodat hy die engele-mag wat God gestuur het, kon sien.

Al is ons geestelike- en liggaamlike vyande dalk baie sterker as ons en groot in getal, is die leër van die engele wat ons as kinders van God omring en beskerm, nog veel magtiger. Die engele is dienaars van almal wat die saligheid sal beërwe. Tot ons salige einde hier op aarde staan hulle gedurig voor die aangesig van God die Vader in die hemel, om ons tot hulp te kom wanneer Hy die opdrag gee.

Laat ons ook soos Elisa bid dat ons geestelike oë geopen mag word en kan sien en kan glo dat ons, as kinders van God, geborge en versorg is vir tyd en ewigheid. Ons het hierdie versekering deur Jesus Christus. Daarom sê Johannes: “ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh 5:20). In hom word ons bewaar. Dit bevestig die Here Jesus self: "My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie" (Joh 10:27-28). En dan verder: “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld” (Matt 28:20).

God is my lig, my heil: ek sal nie vrees nie;
Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood;
my lewenskrag, ‘k hoef nie vervaard te wees nie,
want by die HEER is uitkoms teen die dood.
As bendes my omring, 'n wilde hoop
in woeste vaart op my kom aangeloop,
dan struikel hulle wat my vlees wou eet,
en stort terneer omdat hulle God vergeet. (Ps 27:1, Totius beryming).

Uit: Gulden Schat, deur CH von Bogatzky (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css