Die Weg

 

Wees gereed!

Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: ‘Hier kom die bruidegom! Gaan hom tegemoet!’ Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: ‘Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood.’ Maar die verstandiges antwoord: ‘Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie.’Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Dié wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: ‘Meneer, Meneer, maak vir ons oop!’ Maar die bruidegom antwoord: ‘Ek sê vir julle: Ek ken julle nie!’ Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.” - Mattheus 25:1-13.

"Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?"– Matteus 24:3.

Ons is geneig om angsbevange te word as ons na die wêreldgebeure kyk. Eergister het ons gekyk na die Kerk in die eindtyd, en dat die Kerk besig is om wêreldgelykvormig te word. Maar as ons verstaan wat die Bybel vir ons sê, hoef ons nie benoud te raak nie. Ons neem die tekens waar vanuit die Skrif. Jesus sê in Matteus 24 dat ons moet oplet want daar sal duidelike heenwysing op die wederkoms wees. Wanneer dit sal gebeur weet ons nie, maar: “Leer dit van die vyeboom as voorbeeld: wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur.” (Matt 24:32-33). 

1. Die morele toestand van die wêreld

T.o.v. die tyd van Noag staan daar geskrywe: “Ek het besluit om ‘n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg” (Gen 6:13). Dan sê Jesus: “Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die mens” (Luk 17:26). Jesus bring die eindtyd dus in verband met die tyd voor die sondvloed. Sien ons dit in die wêreld? Die geweld, die goddeloosheid, die mens se ontaarde lewens en hul luste, en “hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleur het...” (Matt 24:39). Jesus vergelyk die mense van die laaste dae ook met die inwoners van Sodom. Hulle het sedelik verval en afgodediens en perversiteit was aan die orde van die dag: “In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan: hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swael uit die hemel gereën, en dit het almal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die mens verskyn” (Luk 17:28-30).

2. Die groot afval

“In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei.” (Matt 24:10-11).

Die Bybel sê uitdruklik vir ons dat die mense in die laaste dae hulle geloof en vertroue op die enige ware God sal prysgee. Hoe duidelik is dit nie in die Westerse wêreld te sien nie! Menslike toleransie word bo die Christelike geloof gestel, en godsdienstige dialoog bo die evangelie: “want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend” (2 Tim 4:3-4).

Neem daarom in ag wat Paulus in Romeine 12 vir ons sê: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is”.

3. Die toename in die minagting van die wet van God

Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel“ (Matt 24:12).

Die grondbeginsels van die beskawing, naamlik: ordelikheid, betroubaarheid, ywer, eerlikheid, lojaliteit en gehoorsaamheid aan gesag, gebaseer op die Bybelse verordeninge, moes plek maak vir hebsug en selfverwesenliking. Die fokus van ‘n ordelike samelewing binne die grense van God se wet, het verander na selfgesentreerde mag, geld, besittings, vermaak, seksualiteit en sukses, selfs ten koste van die liefde teenoor ander mense.

4. Die evangelie sal wêreldwyd verkondig word

“En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom" – Matteus 24:14.

Die Bybel is in die 16de eeu in slegs 14 tale gedruk. In die 19de eeu het dit vermeerder na 71 tale. Teen 1965 was dele van die Bybel in 1250 tale gedruk. Aan die begin van 2004 was gedeeltes van die Bybel in 2355 tale en dialekte gedruk, en aan die einde van 2020 in 3415 tale en dialekte. Globaal gesien kan ons vandag wel sê: die evangelie het tot by alle volke en nasies deurgedring. Wat ‘n wonderlike teken! En God gebruik die media daarvoor. Die moderne prestasies van die kommunikasie tegnologie behoort in die eerste plek in die hand van Jesus Christus, waardeur die evangelie uitgedra word tot aan die uithoeke van die aarde.

Die Duitse teoloog, Wolfgang Wegert, het gesê: 'Ons weet nie die tyd en die uur wanneer Jesus weer sal kom nie, maar die tekens word al duideliker dat sy koms naby is. En wat doen ons? Is ons gereed? Iemand het eenkeer gesê: “Die haan kraai in die vroeë oggend. En as die haan nie kraai nie, het die oggend óf nog nie aangebreek nie, óf daar is iets fout met die haan”. Baie keer dink ek ons moet van ons Christene ook sê: “Daar is iets fout met die haan”. Die oggend het reeds aangebreek, die dag van die wederkoms van Christus is duidelik sigbaar, maar baie Christene is nog vas aan die slaap. Mag God ons help dat ook ons hanegekraai die nuwe dag aankondig, die dag van Jesus se wederkoms. Laat ons opstaan en ons gereed maak, want Koning Jesus kom! Ons wil die nuwe môre aankondig, ons wil die heerskappy van Christus uitroep en sy heerlike evangelie verkondig. Sy koms is naby!'

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css