Die Weg

 

Terwille van onsself

Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het: Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk - soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker - maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? spreek die HERE. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel! In een oomblik sal Ek spreek oor ‘n nasie en oor ‘n koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig; maar as dié nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, sal Ek berou hê oor die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen. En in ‘n ander oomblik sal Ek spreek oor ‘n nasie en oor ‘n koninkryk om dit te bou en te plant; maar as hulle doen wat verkeerd is in my oë deur na my stem nie te luister nie, dan sal Ek berou hê oor die goeie waarmee Ek gesê het dat Ek aan hulle goed sal doen. Sê dan nou tog aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem dit: So spreek die HERE: Kyk, Ek maak onheil gereed teen julle, en Ek dink ‘n plan uit teen julle; bekeer julle tog, elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle weë en julle handelinge goed.” - Jeremia 18:1-11 (53-vertaling)

Gé Korsten het 'n liedjie gesing: "Pappa, maak dit reg". En hoe dikwels word hierdie siening nie ook op God van toepassing gemaak nie? Die liefdevolle God, die vriendelike, barmhartige God wat sy oë toedruk vir alles wat verkeerd is, en alles weer reguit buig wat ons krom gemaak het. Maar God is nie net 'n liefdevolle en barmhartige God nie, Hy oordeel ook en straf dié wat in hul sonde volhard.

Jeremia sien hoe die pottebakker 'n voorwerp uit 'n stuk klei maak. Die voorwerp misluk. Daaruit word dan 'n nuwe voorwerp gemaak. Dit versinnebeeld God se weg met sy volk. Die beeld van die pottebakker is 'n waarskuwing van God aan sy volk wat hul rug op Hom gekeer het. Lees hiermee saam Romeine 9:19-26. Ons sal in die volgende dae sien hoe hierdie profesie oor die volk van God voltrek is. Maar hierin lê terselfdertyd vir ons 'n waarskuwing, want ook ons is deel van die volk van God onder die nuwe verbond in Christus Jesus.

Dit moet ons laat nadink oor ons eie gedagtes, en ons handel en wandel. God wys aan ons die weg na ons heil, en Hy skenk aan ons die genade en die gawes om ons lewens oor te begin. Dit is waarvoor Jesus Christus gesterf het. God wil aan ons heil en vergiffenis skenk, as ons maar bereid is om om te keer, vergiffenis te vra en voluit met Hom te leef.

Here ek het u stem gehoor en dank U
dat U my nie vergeet het nie,
al het ék U dikwels vergeet.
Ek het my van U weggedraai
en my eie pad gevolg, maar U
het my nie opgegee nie.
Ek bely die skuld van my lewe teenoor U
en die ontelbare foute in my lewe.
Ek bid U, Here: vergewe my my skuld
sodat ek u eiendom kan wees.
Ek dank U, Here, dat U vir my gesterf het
en my vrygemaak het van skuld, vrees
en reddeloosheid. In die vertroue
dat U vir my ja gesê het, antwoord ek nou
met my ja aan U.
Here Jesus Christus herskep my lewe
dat dit vir U tot vreugde en vir die mense
tot hulp sal wees. (Johannes Hansen)

-dw -

(Met erkenning aan en aanhaling uit Neukirchener Kalender 2020).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css