Die Weg

 

Die Goddelike seën?

Ek is die HERE, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die HERE, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die HERE, Ek doen al hierdie dinge. ” - Jesaja 45:5-7.

Ons hoor dit deesdae baie: die stopwoorde aan die einde van 'n toespraak: “God seën ons land”, bv: “God bless America” of “God bless Africa” of “God bless South Africa”. Politici oor die wêreld gebruik dit om krag aan hulle woorde te gee. Is dit regtig woorde vanuit 'n gelowige hart wat na die wil van God vra? Dan kan 'n mens ook byvoeg: van watter god praat hulle? Is dit die Drie-enige God of enige lukrake mens uitgedinkte god?  As dit werklik 'n gebed om seën van die Ewige en Almagtige God is, sal die persoon se hele lewe daarvan getuig dat hy God ken en volgens SY WIL wil lewe. As dit egter sommer net 'n willekeurige god is, dan is die woorde so niksseggend as wat dit dalk soms bedoel word.

Hoeveel beter sou dit nie gewees het as 'n ware leier sy toespraak sou begin met dié woorde: “Ek verskyn vandag voor julle onder die aangesig van die Drie-enige God wat die lotgevalle van nasies in sy hand hou...” Dan verander alles, want dan buig hy hom neer voor die Almagtige God; dan verbind hy hom daaraan om die wil van God te doen en Hom te dien in reg en geregtigheid sonder vrees vir die wêreld  “So sê die HERE, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is die HERE jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos ‘n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see.” (Jes 48:17-18; 53-vertaling).

Wanneer jy 'n seën uitspreek in die Naam van die Drie-enige God, dan doen jy dit biddend en ootmoedig tot sy eer omdat jy jouself ten volle onder sy heerskappy plaas en jy uit die genade en verlossing van Jesus Christus leef. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid wat jy op jou neem, want anders beland jy in die moeilikheid met die derde gebod: “Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.”

So sê die HERE, die Koning van Israel, sy Verlosser, die HERE die Almagtige: Ek is die eerste en Ek is die laaste, buiten My is daar geen God nie....... So sê die HERE jou Verlosser wat jou in die moederskoot gevorm het: Ek is die HERE, Ek het alles geskep, Ek alleen het die hemel oopgespan, Ek het die aarde gevorm; daar was niemand by nie. Ek stel die toekomsvoorspellers aan die kaak, Ek maak die waarsêers belaglik. Ek weerlê dié geleerde mense, Ek ontmasker hulle kennis as dwaasheid. Ek bevestig die woorde van my dienaar, Ek bring wat my boodskappers aangekondig het, tot vervulling.” (Jes 44:6-26).

Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde! Julle moet die HERE met ontsag dien, Hom met vrees en bewing toejuig en Hom onderdanig wees, sodat Hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by Hom skuiling soek.” (Ps 2:10-12).

Ook op ons rus die verpligting om vir die leiers te bid sodat hulle die ware weg sal volg: “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. (1 Tim 2:1-2).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css