Die Weg

 

Dien deur toegewyd te lewe

Hy het vir hulle gesê: Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word.” - Markus 16:15-16.

Jesus Christus het nie gesê dat jy mense tot jóú sienswyse moet bekeer nie. Hy het wel gesê dat jy moet uitgaan en seker maak dat jy die Blye Boodskap van verlossing gaan verkondig. Om dissipel van Jesus Christus te wees, beteken om aan Hom toegewy te wees en om nie enige ander geloof of dogma na te volg of te verkondig nie. Daarvan sê Paulus: “Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig.” (Hand 20:24). 

Ons het die evangelie van Christus met mensgemaakte geloofsoortuigings vervang. Baie mense wy hulle nie werklik aan Jesus Christus toe nie, maar eerder aan 'n (kerklike/ godsdienstige) saak wat by hulle denkrigting inpas. Dan is daar weer mense wat Jesus Christus as hul persoonlike vriend wil sien, maar nie gewillig is om Hom tot op die diepste letter van die Woord na te volg nie. Ons Here se primêre vereiste is dat ons gehoorsaam sal wees aan die wil van die Vader: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.” (Mat 7:21-23). Die doel van Jesus Christus se lyde, sterwe en opstanding was om mense uit die doodsgreep van die sonde te verlos. Dit was ook die wil van die Vader. Dit is die basis van die Christelike Godsdiens.

As 'n mens die diens aan Christus en God moet plooi om by mense aan te pas, sal jy baie gou uitgeput raak, totdat jy by die punt kom waar jou liefde verkoel en jy selfs kan struikel. Maar as ek Jesus Christus persoonlik en met passie liefhet, kan ek Hom opreg dien al sou mense my selfs soos 'n vloerlap behandel.

Die geheim van 'n dissipel se lewe is toewyding aan Jesus Christus, en die kenmerk van so 'n lewe is die skynbare onbeduidendheid en nederigheid daarvan. Maar dan is dit soos 'n koringkorrel wat “... in die grond val en sterwe ... “ (Joh 12:24) - dit kom op en groei en verander die hele omgewing.

Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2).

“Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here!” (2 Pet 1:2).

-dw-

(Met erkenning aan Oswald Chambers: My Utmost for His Highest)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css