Die Weg

 

'n Vuur wat nie uitbrand nie (2)

(Lees saam met die vorige)

“Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: ‘Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood.’” - Mattheus 25:8.

Gister het ons gepraat van die lampe van die onverstandige (dwase) meisies wat doodgegaan het. Die onverstandiges is mense wat nie die Heilige Gees in hul harte het nie. Hulle het die “smouse” nodig; hulle het spesiale programme en ander menslike middels nodig om hulle geloof kunsmatig aan die lewe te hou.

Die verstandiges is mense wat nie na “smouse” hoef te gaan om lig te kry nie. Hulle het genoeg “olie” in die voorraadkamers van hul harte, sodat hulle 'n vuur het wat nooit sal uitgaan nie. Hulle lampe word deur God self aangesteek, en die Heilige Gees is die bron van hulle vuur. Hulle geloof kom vanaf die Heilige Gees wat vir altyd in hulle harte uitgestort is. Jesus het sy dissipels belowe: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”(Joh14:16-17).

Ons lees die asemrowende verhaal van hoe God self die vuur aangesteek het toe Aäron en sy seuns die eerste plegtige offer aan die HERE in die tabernakel gebring het. Die vuur het uit die hemel gekom. God het die vuur aangesteek en die offer het totaal uitgebrand. Dit was 'n ander soort vuur as dié wat mense aansteek: “Daarop het Moses en Aäron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval.” (Lev 9:23-24; 53-vertaling).

So is dit ook wanneer 'n mens tot geloof kom. Die krag van die Heilige Gees val direk vanuit die hemel in so 'n mens se lewe – sonder menslike deelname. Dit herinner ons ook aan die gebeure op die berg Karmel (1 Kon 18; 53-vertaling). Elia het 'n altaar gebou en die offer daarop geplaas. Die vraag was: wie sou met vuur antwoord, die God van Israel of Baäl? Van die priesters van Baäl lees ons: “o Baäl, gee ons antwoord! Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie.”(v.26). Hulle het om die altaar rondgespring, en ons lees: “En toe dit middag was, het Elía met hulle gespot en gesê: Roep hard; hy is mos ‘n god! Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis; miskien slaap hy en moet wakker word.” (v27). En inderdaad het hulle na Elia geluister: “En hulle het hard geroep en hulleself volgens hul gebruik met swaarde en spiese stukkend gekerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het.”(v28).

Het die vuur gekom? Natuurlik nie. Uit ekstase, begeestering, beswyming, godsdienstige rituele of waansinnige selfpyniging ontstaan geen vuur wat van God kom nie. 'n Emosionele vuur miskien – maar dit verdien nie die term “vuur” nie.

Maar Elia het gevra na die vuur van God. Hy het homself nie stukkend gekerwe nie, nie geskree nie, nie rondgespring nie, maar net 'n paar eenvoudige woorde gebid. Sy kort gebed het diep uit sy hart gekom: “Antwoord my, HERE, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, HERE, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer.” (V37). Dit was al. “Daarop het die vuur van die HERE neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê: Die HERE, Hy is God, die HERE, Hy is God!” (vers 38-39).

Wanneer jy eenvoudig en met 'n opregte hart bid: “Here, steek U ook in my hart 'n vuur aan, gee my 'n nuwe lewe, laat u Gees in my tot uiting kom”, dan is dit genoeg. Jy hoef nie harde gebede uit te skree nie, geen godsdienstige rituele uit te voer nie, en ook nie in 'n beswyming te val nie. Wees dan oortuig daarvan dat God hierdie gebed uit 'n opregte hart sal verhoor. Die Here Jesus is hier, en Hy gee sy vuur. Vra God vir die Heilige Gees. Vra Hom dat jy gered sal word.

En soos op die Karmelberg, maak die vuur van die Heilige Gees alles skoon. Jou ou natuur, jou ou lewe van sonde verdwyn as die vuur van die Heilige Gees daaroor gaan. Dit verbrand die oue mens, dit verteer al die verrotte hout van 'n onverloste natuur. Dit smelt al die klippe van die onversoenbaarheid en bitterheid weg en lek die koue water van die liefdeloosheid op. Die Heilige Gees is hier. Vandag, hier en nou. Wees daarom verstandig en ruil jou hart vir 'n onuitblusbare lamp. Skenk jou volle vertroue aan Jesus Christus!

Pastor Wolfgang Wegert:  Ein Feuer, das nie verlischt – Teil I (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css