Die Weg

 

Terugkeer na die wet van God

En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.” - Jesaja 2:3.

“O My volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot ‘n dwaalweg gemaak.” - Jesaja 3:12.

Midde in Jesaja se profesie van die komende Koninkryk van Vrede, vind ons 'n duidelike verwysing na God se wet. Daar was 'n tyd in Israel toe God se wet voorop in hul lewens gestaan het, dit is voordat hulle afvallig geraak het en as gevolg daarvan as ballinge weggevoer is.  Jesaja profeteer van die ondergang van Israel, maar ook weer van 'n nuwe daeraad, wanneer alles anders sal wees. In die nuwe Vrederyk sal God se wet weer voorop staan.

Die wet van God (sy gebooie) wys vir ons die weg aan vir ons verhouding tot God en ons verhouding met ander mense. Maar, soos dit maar altyd gaan, het hierdie wet al hoe meer sy geldigheid in die moderne samelewing verloor. Die gevolg is dat die mens gedisoriënteerd geraak het. Die mens het sy kompas verloor. Die mens het met sy eie wette die lewe so ingewikkeld gemaak dat die eenvoudige en ondubbelsinnige wet van God nie meer vir hulle werk nie. Tog bevat laasgenoemde alles wat nodig is om ons sosiale lewe weer te herstel. God se gebooie, soos ons dit lees in Eksodus 20, is ons riglyn vir ons weg deur die lewe. Dink jou maar net in: dit is die lewe op aarde wat die Here vir ons wil hê. Dan leef ons soos dit behoort te wees: liefde vir God en liefde vir die naaste. Om 'n voorbeeld te gee: Ons sou die finansiële krisisse van die wêreld gespaar gewees het as die regeerders en die bankiers die bevel gehoorsaam het wat lui: “jy mag nie steel nie”.  Martin Luther het dit so gestel: “Ons moet God vrees en liefhê, sodat ons nie ons naaste se geld of goed sal vat nie, of op 'n valse manier handel sal dryf nie, maar sal help om ons naaste se goed en lewensmiddele te verbeter en te beskerm.

Die volksleiers (en dalk ons ook!) verlei die mense en stuur hulle op 'n dwaalweg, weg van God en Sy geregtigheid. Die gevolg is 'n versteuring van die waardestelsels. Die magtiges vul hul huise met die goed van armes, swaarkry en honger is aan die toeneem, en die sosiale samelewing word versteur, en niemand is bereid om verantwoording vir hulle eie dade te neem nie.

Wat in die tyd van Jesaja gegeld het, geld ook nou: ons ingesteldheid bepaal ons optrede, en op die lang termyn bepaal ons optrede ons toekoms. En dit hang weer af van die weg wat ons besluit om te neem. Daar is maar net één regte weg. Jesus het gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” (Joh 14:6), en dan voeg Hy daaraan toe: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,' sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. ” (Mat 7:21).

-dw -

Met erkenning aan:
Prof Peter Zimmerling, Leipzig
Pastor Stefan Wittig, Stuttgart
(Neukirchener Kalender 2014)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css