Die Weg

 

Waar die Woord ontbreek

(Lees saam met die vorige)

... en die woord van die HERE was skaars in die dae – 1 Samuel 3:1 (53-vertaling).

Watter verskriklike tye was dit voordat Samuel op die toneel verskyn het! Die volk Israel het van die HERE hul God vervreemd geraak. Selfs onder die rigterskap van die hoëpriester Eli het die volk die HERE nie gedien of werklik geken nie. Die 83-vertaling sê: “Die woord van die HERE is in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels openbarings nie.” Van Eli lees ons: “Dié dag sal Ek aan Eli vervul alles wat Ek oor sy huis gespreek het, van begin tot end. En Ek sal hom te kenne gee dat Ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het; want toe sy seuns skande oor hulleself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie.” Dit verwys na die woorde van die HERE in 1 Samuel 2:27-36.

Blaai ons 'n bietjie terug na die laaste hoofstukke in die boek Rigters dan sien ons die mees afskuwelike dinge wat gedoen is in die Naam van die HERE. Selfs deur sommige Leviete wat veronderstel was om die priesteramp te beklee. Ons lees in Rigters 17 van 'n persoon met die naam van Miga (niks te doen met die latere profeet nie) wat afgodsbeelde gemaak en 'n Leviet as priester daarvoor aangestel het. Verder lees ons van die Levitiese man wie se byvrou vermoor is en hoe die stam van Benjamin byna totaal uitgeroei is. Die boek Rigters word afgesluit met die woorde: “elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë.”

Waar God se Woord nie is nie, daar swyg God en die gevolge van Sy swye is iets verskrikliks: “Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die HERE te soek, maar hulle sal dit nie vind nie.” (Amos 8:11-12).  Waar die woord van die HERE “skaars” is, is daar nood, soos ons dit ook sien in die eerste hoofstukke van 1 Samuel.

Lyk dit nie soos 'n spieëlbeeld van ons tyd nie? Ons ken die nood daar waar God se Woord skaars geword het. In die tyd van Eli moes die mense tevrede wees om die Woord te hoor soos wat dit deur die priesters voorgehou is en van mond tot mond, van die een geslag na die ander, oorgedra is. Ons het vandag God se Woord by ons! Dit is nié so dat ons niks weet van God se openbaringe aan die mens nie. Ons het die Bybel! Ons het geen rede om te sê dat God se Woord skaars geword het nie. Ons leef in 'n tyd ná die koms van Christus waardeur alles anders geword het. Deur die koms van die Heilige Gees is die Woord na die uithoeke van die aarde versprei. Dit is dáár vir enigeen wat dit wil aangryp. Maar dit maak die nood in ons tyd nie minder as in die tyd van Eli nie. Inteendeel, God se Woord is daar maar “dit is skaarsomdat ons dit nie soek nie. Of het ons dalk net van hoorsê van God gehoor. Dan maak ons soos Miga en vermeng ons diens aan die lewende God met menslike filosofieë van “New Age” en humanisme wat die mens bo God stel. Dan doen ons wat reg is in ons eie oë.

As ons nie na God se Woord gryp nie, dan gryp God se Woord ons ook nie aan nie. Dan kan ons nie die hulp en heilsaamheid van God se Woord ervaar nie. Dan het ons nie deel aan die beloftes, die gebede en die wysheid van die Skrif nie (Matthias Hennig). Waar God se Woord en die suiwere verkondiging daarvan deel vorm van ons daaglikse lewe, sal dit vir ons die regte weg aanwys en vir ons 'n bron van krag wees.

(word vervolg)

-dw-

Verwysing: Matthias Hennig: Evangelische Kirchengemeinde Hegnach (Duitsland)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css