Die Weg

 

Glo in die Gekruisigde

“Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe” - Johannes 6:54 (53-vertaling).

Ons vorige oordenking het gegaan oor die uitspraak: “Wie in My glo, het die ewige lewe.” Hier is dit nou weer: “Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe.” Ons sou kon sê dat “Hy wat my vlees eet en my bloed drink” ook maar beteken: “Hy wat in My glo ... “ Dit is ook so. Hier wil die Here alleen aantoon op watter wyse Hy vir ons die ewige lewe verwerf het. Hier dui Hy die geloof in Hom nader aan: “Glo in My as die Gekruisigde.”

Dit het Jesus trouens pas vantevore gesê: “En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee . . . “ (v 51). Hy stel dit ook só: “As julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie.” (v 53). Vir die Jode het Hy in raaisels gepraat. Dit sou hulle gewis geskok het, selfs as hulle verstaan het dat Hy beeldspraak gebruik het. Dit was vir hulle verbode om selfs 'n dier se bloed te drink of te eet: “'n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: geen vet en geen bloed mag julle eet nie” (Lev 3:17). Die Skrif beskou die bloed, in onderskeiding met die vleis, die draer van die lewe - die siel is in die bloed. Daarom mag dit nie geëet word nie.

Dan begryp ons hulle reaksie: “Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?” (v 60). Vir ons is dit egter die “woorde van die ewige lewe”. Juis omdat hierdie beeldspraak in 'n bepaalde opsig letterlik waar gemaak is; Hy is letterlik soos 'n offerlam na die slagplek gelei. Sy liggaam is geslag en sy bloed het gevloei aan die kruis. Ons het geen lewe in onsself, indien ons nie sy vlees eet en sy bloed drink nie. Sonder die geloof dat Hy vir ons sondeskuld geslag is, is ons nog in die dood van misdade en sondes. Deur die geloof het ons deel aan sy gekruisigde liggaam en vergote bloed. Dit gee aan ons die ware, die ewige lewe. Dit onderhou ook die lewe.

Later, by die instelling van die heilige Nagmaal, bring Hy dieselfde waarheid tot uitdrukking. Die brood is [die teken van] sy liggaam wat vir ons verbreek is en die wyn is [die teken van] sy bloed wat vir ons uitgestort is. Ons eet die brood en drink die wyn by die Nagmaal omdat ons glo dat sy liggaam vir ons gebreek en sy bloed vir ons vergiet is.

Ons ontvang die ware lewe deur sy lyding aan die kruis, maar ons behou dit ook alleen deur met Hom in gemeenskap te lewe.

Uit: Elke dag in die lig deur ds MJ Booyens
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css