Die Weg

 

Valse gerustheid

Een en twintig jaar was Sedekía oud toe hy koning geword het, en elf jaar het hy in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE sy God; hy het hom nie verootmoedig nie voor Jeremía, die profeet, wat gespreek het uit die mond van die HERE. En hy het ook gerebelleer teen koning Nebukadnésar wat hom by God laat sweer het; maar hy was hardnekkig en het sy hart verhard, sodat hy hom nie tot die HERE, die God van Israel, bekeer het nie. Ook al die owerstes van die priesters en die volk het baie ontrou gehandel, volgens al die gruwels van die heidene, en die huis van die HERE wat Hy in Jerusalem geheilig het, verontreinig. En die HERE, die God van hulle vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur deur die diens van sy boodskappers; want Hy het medelyde met sy volk en met sy woning gehad. Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die HERE teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie – 2 Kronieke 36:11-16 (53-vertaling).

(Lees ook Jeremia 22-24 en 27-28).

Toe Jerusalem in die hande van Nebukadneser geval en 'n groot deel van die volk in ballingskap na Babel weggevoer is, het Nebukadneser Josia se derde seun, Mattanja, as koning aangestel, en hom die naam Sedekia gegee, wat beteken: die Here is my geregtigheid. Nebukadneser laat die nuwe koning trou aan Babel sweer in die Naam van die Here, die God van Israel. Hy was vas oortuig dat Sedekia nie hierdie heilige eed sou verbreek nie. Maar Nebukadneser het hom vergis!

Nadat Sedekia sy intrek in die koninklike paleis geneem het, het Jeremia vir hom gesê: “So spreek die HERE: Doen reg en geregtigheid .... Maar as julle na hierdie woorde nie luister nie, dan sweer Ek by Myself, spreek die HERE, dat hierdie huis ‘n puinhoop sal word.” (Jer 22:3-5; 53-vertaling). En dan word daar gewys op die profesieë met betrekking tot Joahas wat na Egipte weggevoer is en nie sou terugkeer nie (vs 10-12), Jojakim wat die loon van sy arbeiders teruggehou en onskuldige bloed vergiet het en daarom eerloos begrawe sou word (v 13-19) en Jojagin wat met die volksleiers na Babel weggevoer is en daar sou sterwe (v 20-30). “Land, land, land, hoor die woorde van die HERE!” (v 29).

Maar die volksleiers wou nie luister nie, al die ellende kon hulle nie tot besinning bring nie!

Is die volkslewe van vandag veel anders?

Alhoewel die volk steeds die uiterlike godsdienstige gebruike nagekom het, het hulle hul aan gruwelike goddeloosheid vergryp. Jeremia het gesidder daarvan. Die profete, die voorgangers van die volk, was ook onrein, selfsugtig, oneerlik en het net verkondig wat die volk graag wou hoor! Hulle het hulle daarom nie teen die dwalinge van die volk verset nie, maar het die volk verseker dat alles goed sal gaan; dat daar nog so baie goeie dinge in Jerusalem was, want hulle was immers God se uitverkore volk en het getrou gebly aan die eeue oue voorgeskrewe godsdienstige gebruike. En die voorgangers het aan hierdie verstokte sondaars ook nog die saligheid belowe omdat hulle God se belofte ontvang het. Maar die HERE sien in die hart die verkeerde begeertes wat daar woon. Sy Woord is soos 'n vuur wat reinig, soos 'n hamer wat alle hoogmoed verpletter. Die valse profete hou vleiende redevoerings en daardeur kom die volk nie tot bekering nie. “Daarom so sê die HERE ....” (Jer 23).

Maar hierdie voorgangers wat in Jeremia 23 die herders van God se skape genoem word, sal uiteindelik tot verantwoording geroep word: “Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi.... Kyk Ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die HERE” (Jer 23:1-2; 53-vertaling). En alhoewel die volk verstrooi is, sal die skape wat na God se stem wil luister, weer uit alle lande versamel word (Jer 23:3-4). En in die verskiet sien Jeremia voor sy oë reeds die Regverdige Spruit wat sy volk sal verlos en hulle veilig sal laat woon (Jer 23:5-8).

God se Woord hou stand deur die eeue. Wat in Jeremia se tyd gegeld het, geld ook vandag nog. Laat ons nie in valse gerustheid lewe nie. Ons het 'n Koning. Laat ons voor Hom buig. Laat ons doen wat Hy beveel, want Hy het gesê: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.” (Mat 7:21-23).

Uit: Het geheim der eeuwen deur J A Hendriks (verkort en aangepas)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css