Die Weg

 

Vir mense kan jy lieg, maar God sien alles raak

Toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê: Kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou tog ‘n geskenk aan van u dienaar. Maar hy sê: So waar as die HERE leef voor wie se aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie! En hy het by hom aangehou om dit aan te neem, maar hy het geweier. ......En hy sê vir hom: Gaan in vrede! Nadat hy ‘n ent pad van hom weggetrek het, sê Gehási, die dienaar van Elísa, die man van God: Kyk, my heer het hierdie Arameër Naäman verskoon deur nie uit sy hand aan te neem wat hy gebring het nie. So waar as die HERE leef, sekerlik sal ek agter hom aan loop en iets van hom aanneem..... En Naäman sê: Neem asseblief twee talente! En hy het by hom aangehou en twee talente silwer in twee geldsakke toegebind en dit saam met twee stel klere aan twee van sy dienaars gegee, wat dit voor hom uit gedra het.. Toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elísa vir hom: Vanwaar, Gehási? En hy antwoord: U dienaar het nêrens heengegaan nie. Maar hy sê vir hom: Het my hart nie saamgegaan toe ‘n man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie? Is dit tyd om die silwer te neem en om klere te neem en olyfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne? ” - 2 Konings 5:15-26 (53-vertaling).

Gehási kon dit nie begryp dat Elisa nie die waardevolle geskenk uit die hand van Naäman wou neem nie. Dit verraai by hom 'n mate van hebsug. Hy is nie, soos Elisa, tevrede om net van God afhanklik te wees nie, en hier het hy 'n goeie geleentheid gesien om homself te verryk. Daarom haas hy hom agter Naäman aan en vertel daarby nog 'n leuen ook. En watter fortuin ontvang hy nie! Die twee talente silwer het ongeveer 52 kg geweeg.

Maar wat Gehási as 'n geheim beskou het, is reeds deur die Here aan Elisa geopenbaar. As Elisa dan vir Gehási vra: “Van waar, Gehasi?” is sy antwoord wéér 'n leuen, want hy sê: “U dienaar het nêrens gegaan nie”. Die een leuen volg altyd op die ander as 'n mens jou skuld wil wegsteek. Die gevolg van Gehasi se optrede was dat Naäman se siekte aan hom oorgedra is.

Dan dink 'n mens ook aan Ananias en Saffira in Handelinge 5. Hulle eersug het veroorsaak dat hulle leuens aan die apostels vertel het. Daardeur het hulle die dood oor hul albei gebring want hulle “het nie vir mense gelieg nie, maar vir God” (Hand 5:4). 

Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes.”  (Gal 6:7).

Verwerk uit: By die Bron deur ds WF Loots.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css