Die Weg

 

In die Naam van .....

Uit die Woord:

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie
(Eks 20:1 en 7).

Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? - wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. (Eks 3:13-15).

Neem jou in ag vir Hom en luister na sy stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my Naam is in Hom (Eks 23:21).

Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring. ..  Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het...  Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het Ek U geken, en hulle hier het erken dat U My gestuur het. En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle (Joh 17:1-25).

Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Filip 2:8-9).

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer (Mal 3:16). Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is (2 Tim 2:19). En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees (Open 22:4).

In hierdie Naam!

U Naam! Hoe wonderlik groot, ryk en heerlik is u Naam! Uit u Naam straal u goddelike heerlikheid waarmee U u volk koester.

Al die heerlikheid en die volheid van u Naam word in hiérdie één Naam vervul – in die Naam van Jesus Christus. In sy Naam is ook u Naam. In sy Naam ontvang ons die lewe.

Ons dank U, dat ons deur die poort van sy Naam mag deel in u vaderlike goedheid en barmhartigheid, u liefde en u trou. En dat ons in die diepste kolke van hierdie verlore wêreld staande kan bly deur die seën en die sorg wat u Naam aan ons borg. U lei ons in die spore van geregtigheid om u Naam ontwil (Ps 23:3). Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur (Ps 31:4).

In u Naam gaan ons die lewe tegemoet. Dit is met geen ydele vertoon of leë praatjies of die misbruik van u heilige Naam nie. U Naam is vir ons, te midde van alle aardse werklikhede, die hoogste, die eintlike en die laaste werklikheid. Ons hele lewe vind sy bestel binne u Naam. Ons groei, ons werk, ons leef, ons ly en ons sterf in u Naam. En wanneer ons ten laaste die erekroon ontvang, sal u Naam daarop geskryf staan!

Daarom sal ons u Naam met dankerkentenis prys (Ps 116:10; beryming). Soli Deo gloria! Aan U alleen die eer!

Verwerk uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen (Nr 5 van 'n reeks)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css