Die Weg

 

Kies tussen goue kalwers of die Lewe

Uit die Woord:

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aäron versamel en vir hom gesê: Kom, maak vir ons gode wat voor ons uit trek; want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aäron sê vir hulle: Ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was, en dit na Aäron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar ‘n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.

En hy het die kalf geneem wat hulle gemaak het, en dit in die vuur verbrand en dit fyn gemaal. Toe het hy dit op die water gestrooi en die kinders van Israel dit laat drink.

Alhoewel hulle God geken het, het hulle Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.

Jesus sê vir haar: Vrou, glo My, daar kom ‘n uur wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Ewebeeld van die wese van God

Here ons dank U, dat U in u Seun al die soort goue kalwers en afbeeldings wat ons van U maak, fynmaal. U het vir ons in u Seun die onvervalste voorstelling van Uself gegee. In Hom het U Uself vir ewig geopenbaar, want só sê u Woord: “Hy is die ewebeeld van die wese van God”. In Hom sien ons U. Meer as dit het ons nie nodig nie. En sy beeld staan vir ons duidelik in die Skrifte geëts.

Hy wat aan die Seun ongehoorsaam is ......” Maar kyk hoeveel is ongehoorsaam aan Hom, hoeveel aanvaar Hom nie as u beeld nie. Baie het die verwronge, wanstaltige beeld wat hulle uit hul eie voorstellings van U maak. Hulle maak 'n beeld van U – in hul verbeelding – volgens hulle eie voorkeure en luste. En dit is hierdie beeld wat hulle aanbid. Daarom kan hulle die Lewe nie sien nie. Al wat hul sien is die dood. Wie die Seun misken beland by die kalf. En wie by die kalf uitkom, beland in die dood.

Wie die Seun gehoorsaam en in Hom glo, moet Hom sien soos wat Hy in die Skrifte beskryf word, anders word die beeld van Hom verwring, vervals en bederf. Dan sien ons nie meer wat God wil hê ons moet sien nie, maar wat ons van Hom wil sien.

Here, leer ons om U te sien soos U Uself aan ons geopenbaar het. Laat dit die riglyn wees waarvolgens ons ons eie gedagtes, woorde en werke, en ons diens aan U sal meet. Laat ons niks toevoeg en niks wegneem van dít wat U in u Woord vir ons leer nie.  Laat ons groei en toeneem in die ware kennis van U. Amen.

Verwerk uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen (Nr 4 van 'n reeks)

(Aanhalings: Eksodus 20:1, Eksodus 20:4-6, Eksodus 32:1-4, Eksodus 32:20, Romeine 1:21 en 23, Johannes 4:21-24, Hebreërs 1:3; Johannes 3:36. Uit die '53 en '83 vertalings waar van toepassing).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css