Die Weg

 

Om God se wil te doen

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. “ - Matteus 7:21.

Ons praat van die heerlikheid van die hemel. En dit is 'n heerlike plek want dit is waar die wil van God heerskappy voer. Die bewoners van die hemel gee al die eer aan God omdat hulle geborge is in sy wil van liefde en hulle hul vreugde vind in hul diens aan Hom. In die gebed: “Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde” leer die Here Jesus ons om te vra dat die aarde net soos die hemel kan word, en dat die mense sy wil hier net so sal doen as daar. Dit is hierdie waarheid wat in ons teks hierbo vervat is. Ons kan nie die koninkryk van die hemel betree as ons nie die wil van God hier op aarde doen nie.

Daar is baie gelowiges wat dit nie so insien nie. Hulle dink dat hulle die weg na die hemel kan vind in hul vroom begeertes en godsdienstige oefeninge, en om dan verder op Christus te vertrou vir genade oor die sondes wat hulle doen. Maar Christus stel dit baie duidelik as Hy sê dat slegs diegene wat die wil van God doen, in die hemel kan ingaan. Ons Here sê daar is 'n verskil tussen vormgodsdiens en totale oorgawe. En Hy sê dit so duidelik as wat woorde dit kan doen. “Nie elkeen wat vir My sê: 'Here, Here'” nie, met ander woorde: nie elkeen wat tot My bid en My as Verlosser erken nie, “maar net hy wat die wil doen van my Vader in die hemel”. Húlle sal in die koninkryk van die hemele ingaan. Dit is die Vader se teenwoordigheid in die hemel en sy wil wat die hemel maak wat dit is. Daar moet altyd harmonie wees tussen 'n lewe en sy omgewing, anders kan die lewe nie tot sy reg kom nie. Om die hemel van God se wil te betree, sonder 'n natuur wat God se wil liefhet, is onmoontlik.

Die mens beskou die hemel as 'n plek vol glans en heerlikheid en vrede - vry van alle verdriet en pyn, vol van alles wat rus en vreugde kan gee. En wie wil nie daar ingaan nie? Die wêreldse mens hoop om 'n plek daarin te vind wanneer hulle die huidige lewe verlaat. Maar hulle dink nooit dat hulle net hul eie beeld skep van die hemel nie. Hulle besef nie dat wat regtig aan die hemel en sy bewoners hul rus en vrede gee, die teenwoordigheid van die Vader en die oppergesag van sy heilige wil is nie. Want in die hemel doen God se wil alles en word deur almal gedoen.

Jesus se woorde roep ons op om na God se waarheid te luister, te bid en te glo; om die sonde te verlaat en te doen wat goed is. En daarom sal baie mense Christus bely, baie dinge in sy Naam doen en dink dat dit godsdiens is (vgl Matteus 7:22). Maar hulle vergeet dat die innerlike, geestelike, ware godsdiens daaruit bestaan om God te ken en uit liefde die wil van die Vader te doen. Dit moet hulle begeerte en vreugde wees. Hulle besef nie dat dit juis hiervoor is wat Jesus die Verlosser van ons sonde geword en die ingang na die hemel vir ons oopgemaak het nie.

Baie mense troos hulself met die gedagte van God se genade. Het Christus nie juis gekom vir hulle wat gesondig het en dus nie God se wil gedoen het nie? Hy het inderdaad! Maar nie vir diegene wat in hul sonde voortgaan en die wil van God verwerp nie. Ons sonde en ellende is dat ons die wil van God vergeet en ons eie wil en die wil van Satan najaag. Christus het gekom met die doel om ons te verlos uit die mag van ons eie wil en ons 'n nuwe natuur te gee sodat ons met die krag van die Heilige Gees God se wil lief kan hê en dit ook sal doen. Ons Here verseker ons dat ons daarsonder nie in die hemel kan kom nie. Dit is juis deur ons geloof in Christus, terwille van sy werk en ons verbondenheid aan sy liggaam, dat ons die wil van die Vader sal doen. En dit is onontbeerlik as ons in die hemel wil kom. Sien Matteus 16:27, Romeine 2:6-7 en 2 Korintiërs 5:10.  Lees nou ook Matteus 25:31-46. Dit word afgesluit met dié woorde: “En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe.”

Ware bekering is om ons eie wil prys te gee en onsself aan die wil van God te onderwerp. Is die oogmerk van Christus se verlossing nie juis dat ons die wil van die Vader sal doen as voorbereiding vir die toetrede tot die hemel nie? En het dit neerslag gevind in ons geloof, lewe en dade? Antwoord hierdie vrae maar self.

Ons is uit die sonde verlos sodat ons die wil van God sal doen. Laat ons dit leer van ons Here Jesus. Laat ons ons daaraan oorgee en ons daarin verheug. Laat die wil van God ons lewe oorheers en in ons woon. Die lewende Vader wie se liefde vir ons tot seën is deur die lewende Christus, wat dit aan ons leer en dit in ons werk. Hy sal ons in staat stel om God se wil te doen as ons afstand doen van ons eie wil.

Andrew Murray: Thy will be done
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css