Die Weg

 

Die wil van God, die heerlikheid van die hemel

“Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde” - Matteus 6:10.

Die wil van 'n mens bepaal sy besluite en sy optredes. Daaruit kom sy diepste wese te voorskyn: wys of dwaas, goed of kwaad. Dít wat 'n mens werklik is sal hy óf deur homself óf met die hulp van ander tot uiting bring.

Ons sien God se volkome volmaaktheid in sy wil. Daardeur maak Hy sy goddelike wysheid en goedheid bekend. En daardeur leer die mens sy God ken.

Ons kan die heerlikheid van die hemelse seën net ontvang as ons met ons hele wese in onderdanigheid en aanbidding die wil van God doen. Dan leef God in ons en ons in God, en word ons gevul met die volheid van God.

Die Here Jesus leer ons dat ons die Vader mag vra dat Hy sy wil op die aarde net so sal laat geskied soos in die hemel! Daardeur roep Hy ons op om ons harte oop te maak, en dit na die hemel te rig in ware begeerte en gebed. Daarmee sê ons ook dat God se wil in ons en deur ons net so sigbaar sal word soos dit in die hemel is. Dan sal sy seën op ons werk ook nie uitbly nie. Laat dit dan die begeerte van ons harte wees om die wil van God te doen.

Laat U wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde! Wat is hierdie wil van God?

1. Die wil van God se heilige voorsienigheid. As kinders van God moet ons die wil van die Vader sien in alles wat op die aarde met ons gebeur. Josef sê vir sy broers: “Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red.” (Gen 45:5). Jesus het vir Pilatus gesê: “U sou geen gesag oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie.” (Joh 19:11). In alles wat oor Hom gekom het, het Jesus die wil van God gesien. Dit was die beker wat die Vader aan Hom gegee het. As ons leer om God se wil te sien in alles wat met ons gebeur, of dit goed is of sleg, sal dit vir ons 'n saak van lofprysing word. Want ons weet dat alles uiteindelik vir ons ten goede sal meewerk (Rom 8:28). Die hele wêreld met sy donker geheimenisse, en die lewe met al sy probleme, sal eendag verlig word met die lig van God se teenwoordigheid en heerskappy. En die mens wat lewe na die wil van God, sal vind dat niks hom kan skei van die liefde van God waaraan hy deel het nie. Gelukkig is die mens wat alles ontvang as die wil van sy Vader.

2. Die wil van God se regverdige voorskrifte. Elke gebod van ons Vader in die hemel spreek van volmaakte regverdigheid. Hoe meer ons leer om elke voorskrif van ons Vader in die lig van sy volmaakte wil van liefde te sien, hoe meer sal ons wil deel in die edelheid en die vreugde van 'n lewe in volle gehoorsaamheid. Dit sal vir ons 'n voorreg en eer wees om die volmaakte wil van die Vader in die hemel uit te voer. Ons sal sê: “Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie.” (Ps 119:10). En, “U wil geskied, soos in die hemel”, word die inspirasie vir 'n vreugdevolle onderhouding van al God se gebooie.

3. Die wil van God se kosbare beloftes. In God se wil met ons is daar ook beloftes ingesluit wat ons dikwels nie kan of wil insien nie. Juis omdat ons nie daarna kyk in die groter geheel van God se raadsplan nie. Hy is vasberade om sy wil te doen, en as ek Hom maar net vertrou, sal Hy dit ook in my en deur my doen. Agter die beloftes is daar die getroue Almagtige God wat wag om dit te vervul. Watter krag gee dit 'n gebed, watter afwagtende en stille vertroue wanneer ons besef dat agter die beloftes daar 'n lewende en liefdevolle Hart is. “Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.” (Ps 119:11).

4. Die wil van God se ewige doel. Ons beperk dikwels die manier waarop ons na God se wil in sy voorsienigheid, sy voorskrifte en sy beloftes kyk, net tot onsself. Maar die gelowige wat homself toelê op die wil van God, sal 'n wyer en 'n dieper insig in die grootsheid van God se raadsplan ontvang. Die Vader sal ons iets leer van daardie groot doel wat van ewigheid af in sy hart bestaan het: sy liefde waardeur hy die mens uit die wêreld van sonde verlos, en waarvoor Hy self reeds die oorwinning verskaf het. Deur die Heilige Gees sal Hy ons onderrig in die groot raadsplan van sy verlossing; in die betekenis van die offer waardeur Hy dit bewerkstellig; in die geduld waarmee Hy sy planne uitwerk tot by die finale triomf wat so seker en heerlik vasstaan. En dit is eers dan wat ons sal agterkom hoe min ons ons eie plek in die betekenis van hierdie gebed besef het. “U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde”, word ons strydkreet en ons deel aan die wonderbaarlike uitvoering van God se ewige raadsplan; van ons voorbidding vir 'n verloregaande wêreld; van ons vreugdevolle afwagting dat alle vlees die heerlikheid van God sal sien. Dan sien ons onsself as 'n instrument, as 'n lid van die liggaam van Christus waardeur God se heerlikheid sy volmaakte wil sal bewerkstellig.

Hierdie gebed moet jy met jou hele hart bid. Dit vereis 'n hart, 'n wil, 'n lewe wat heeltemal aan die Vader in die hemel oorgegee is. Ons kan dit net reg verstaan deur sy Gees wat in ons woon. Laat ons die heerlikheid van God toelaat om sy wil in ons te doen, en deur ons, sodat wat op die aarde geskied net so sal wees as in die hemel. Is jy bereid daartoe?

Andrew Murray: Thy will be done

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css