Die Weg

 

Elke dag die dag se maat

Toe sê die HERE vir Moses: Kyk, Ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën; dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel....” - Eksodus 16:4 (53-vertaling).

Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien...”  - 2 Petrus 1:3.

Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry.” - 1 Petrus 2:2.

Dít verseker Ek julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” - Johannes 6: 32-33. 

Die Here het deur sy Goddelike krag aan ons alles voorsien om geestelik te kan groei. Wat dit inhou kan ons alleen sien as ons biddende nadink oor God se Woord . Dit is die manna-veld waarvandaan ons siel die nodige voedsel moet insamel om kragtig te kan groei. God het vir Israel in die woestyn met die manna-reën aan die lewe gehou en Christus pas dit op Homself toe. Hy noem Homself die ware brood wat uit die hemel neergedaal het en aan die wêreld lewe gee. En waar Christus nou deur God se Woord tot ons kom, is die daaglikse oorpeinsing van God se Woord noodsaaklik om ons siel aan die lewe te hou en te versterk - “die dagmaat van elke dag” (Eks 16:4; 53-vertaling).

God se Woord is die geestelike voedsel wat vir die siel van die mens bestem is. Petrus noem God se lewendige en ewige Woord die onverganklike saad waaruit die geestelike lewe ontkiem wanneer dit in die akker van die hart opgeneem word (1 Pet 1:23). In 1 Petrus 2 verwys hy na die Woord van God as die melk waardeur ook die groei van die geestelike lewe bevorder word: “Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry.” (1 Petrus 2:2). Net soos die suigeling hunker na die moederbors, só sal die mens, wat wedergebore is, hunker na God se Woord. Vra jouself dus af of jy hunker na die melk van die Woord en sien jy die bewys van God se genade daarin? In 1 Petrus 2:2 word gepraat van die suiwer geestelike melk, want God se Woord voed ons gees met die suiwer waarhede om ons bewussyn daarmee te vul. Daarom word ons op geestelike wyse uit die suiwer Woord gebore en kan ons ook  opgroei deur dieselfde suiwere voedsel. Bowendien moet die melk onvervals wees (53-vertaling). As dit deur dwaling en leuen of deur menslike besluite vervals word, dan verloor dit sy versterkende krag. Ons moet dit neem soos die Here dit aan ons geskenk het en dit in onvermengde suiwerheid opneem.

As ons innerlik waarlik versterk wil word, dan is dit natuurlik nodig dat ons God se Woord daagliks geniet. Die suigeling is nie net nou en dan nie, maar elke dag opnuut begerig, en erg begerig, na die moedersmelk. Die opbouende krag lê in die gereelde gebruik daarvan.

Geen enkele ander boek kan die Bybel vervang of hom verdring nie. Ons kan nooit bo God se Woord uitgroei en dit nie meer nodig hê nie. Want met alles, ook wanneer ons dink dat ons 'n ingewing van die Gees ontvang het, moet ons dit eers toets aan God se Woord.

As ons die gedagtes van God gretig, hongerig en dorstig indrink, gedagtes van versoening en vrede, van verligting en vertroosting, van saligheid en heerlikheid, dan drink ons daarmee krag in wat ons wonderlik versterk net soos wat die kindjie die moedersmelk insuig en dit omskakel na lewenskrag. Lees en luister met aandag, neem dit op in jou gees en hart sodat dit één word met jou. En die resultaat daarvan sal wees 'n kragtige gesonde geestelike lewe .... groot is die mag van God se Woord!

Uit: Geestelijke Wasdom deur ds JJ Knap Czn (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css