Die Weg

 

Die wêreld in nood wat roep om redding (2)

En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.” - Lukas 21:25-26; 53-vertaling.

Die Here Jesus het voorspel dat mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. En Paulus skryf: “Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God..... Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.” (Rom 8:19-22; 53-vertaling).

Die wêreld smag na redding, maar watter soort redding? Ons sien iets hiervan by die lam man in Handelinge 3. Hy het daar in die tempelpoort gesit en bedel. Hy het nie genesing verwag nie, maar slegs aalmoese! In sy toestand van lamheid wou hy net gemakliker lewe.

Dit is ongelukkig presies wat die wêreld doen: hy probeer nie genesing kry vir die eintlike oorsaak van sy ellende nie. Hy soek na aalmoese, na die vergemakliking van die lewe terwyl hy in sy vervalle toestand bly lê. Waarna die wêreld eintlik moet smag, is verlossing uit die sonde wat al die ellende veroorsaak. Dit wil hy egter nie, daarom verwerp die wêreld die genesing en redding deur Jesus Christus. Nou soek hy aalmoese: die verbetering van die lewe terwyl hy in sy sonde bly lê. Terwyl hy geestelik bly wat hy is, wil hy tog graag die dorings en distels van krankheid, oorloë, armoede en ellende verwyder sien. Hy soek na vrede, geluk en lewe, maar wil nie erken dat sy behoefte dieper lê nie: dat sy geestelike krankheid genees moet word sodat hy die ware lewe kan bekom.

Daarom vrees die wêreld die verkeerde dinge. Hy vrees die gevare wat kom. Maar dit is iets geheel anders as die vrees waarvan die Skrif praat. Die mense van die wêreld vrees gevare, oorloë, armoede, siekte, dood...... Hulle probeer op alle maniere hiervan wegvlug. Paulus wys egter op 'n ander vrees wat by die mens wakker gemaak moet word. Hy noem dit die vrees van die Here (2 Kor. 5:11; 53-vertaling). Dit lê veel dieper as die vrees vir tydelike gevare, as die angs oor rampe wat ons kan tref. Dit sê vir ons dat die mens van God vervreemd is en Hom verwerp het. Dit wys ons op die werklike ellende van die mens. Ja, dat die rampe waarskuwingstekens is teen die komende oordeel van God oor die sonde. Dit is die vrees wat God by die mens soek (Matt 10:28) en die enigste gesindheid wat hom werklik by die oplossing van sy probleme kan bring. Want die wêreld het geen behoefte aan aalmoese nie, maar aan genesing.

Wat is dan die eintlike behoefte van die mensdom? Die mens het behoefte aan versoening met God. Daarom ook moet die mens daartoe kom om sy eintlike ellende - die sonde - te ontdek, en so die enigste genesing te vind: die versoening deur die bloed van Christus (2 Kor 5:18,20). God in Christus Jesus - dit is die wêreld se skreiende behoefte.

Nou kan ek vra: het ek genesing ontvang, of soek ek ook net na aalmoese? En as ek wel genesing ontvang het, het ek dit vertel aan die sterwende wêreld rondom my?

Durf ek so voortlewe? Het ek ook nie tot hiertoe net die aardse en tydelike gevare gevrees, sonder om te besef dat die eintlike behoefte van die wêreld en my eie lewe die terugkeer tot God is nie? Durf ek in die lig van die ellende wat dit bring so voortlewe?

Was ek miskien tot nou toe een van húlle wat wel die verlossing in die Here Jesus ontdek het, wat die eintlike nood van die wêreld raakgesien het, maar wat by die sterwende mensdom langs my pad verby gestap het? Hulle het gesterwe, maar dit het my nie aangegaan nie. Ek wou niks waag om die enigste geheim van redding by hulle tuis te bring nie. Durf ek so voortlewe!

(word vervolg)

Dr JCG Kotzé: Durf ek so voortlewe? (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css