Die Weg

 

'n Nuwe begin (1)

(Lees saam met die vorige boodskappe)

“Daarna het God vir Jakob gesê: Maak jou klaar, trek op na Bet-el en woon daar; en bou daar ‘n altaar vir die God wat aan jou verskyn het toe jy op die vlug was vir jou broer Esau. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan; en laat ons klaarmaak en optrek na Bet-el; en ek sal daar ‘n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het.” - Genesis 35:1-2 (53-vertaling).

Na die ontering van Dina en die oordrewe wraak wat haar broers op die inwoners van Sigem geneem het, was Jakob innerlik verpletter. Jakob was 'n bekommerde man, want ons lees: Toe sê Jakob vir Simeon en Levi: “Julle het my in die moeilikheid gebring, want julle het my naam sleg gemaak by die mense van hierdie land, die Kanaäniete en die Feresiete. Ek het maar 'n klein klompie mans by my. As die mense van die land almal saamstaan teen my, sal hulle my en my mense verslaan en ons om die lewe bring.” (Genesis 34:30; 83 vertaling).

Jakob het gevrees vir sy lewe en die lewe van sy familie. Dit is wat wraak aan 'n mens doen!

Maar hoe diep die nood en vertwyfeling van Jakob ook al mog wees, God hou by sy beloftes. Hy herhaal sy opdrag aan Jakob om na Bet-el te trek soos wat Jakob oorspronklik moes gedoen het. Die HERE soek Jakob in sy nood op en sê aan hom: “Maak jou klaar, trek op na Bet-el en woon daar; en bou daar ‘n altaar vir die God wat aan jou verskyn het toe jy op die vlug was vir jou broer Esau.” (Genesis 35:1).

Ja, en na die bittere ervaring by Sigem is Jakob hierdie keer volkome gehoorsaam! Hy neem nou weer die geestelike verantwoordelikheid vir sy familie op hom. Ons lees: “Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan; en laat ons klaarmaak en optrek na Bet-el; en ek sal daar ‘n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het.” (Genesis 35:2-3). 

Jakob moes hierdie erns met sy familie gemaak het voordat hy by Sigem aangekom het. Dan sou die katastrofe nooit plaasgevind het nie.

Uit die erns van die saak luister sy familie na hom: “Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sigem is.” (Genesis 35:4). Ons kan dit die geestelike vernuwing van die familie noem. 'n Ommekeer het plaasgevind. Almal het met hul verborge geheime te voorskyn gekom. Jakob moes verbaas gestaan het toe hy sien wat dit alles was! Eerlikheid en opregtheid bring 'n familie bymekaar. Hulle het nie net hulself en hul klere gereinig nie, maar ook hul harte sodat hulle hul weer tot God kon wend!

Dit is ook wat vandag in ons families moet gebeur. Kyk na die geestelike toestand van jul harte en wees eerlik teenoor mekaar: “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar” (Jakobus 5:16).

En die afgode van vandag? Afgode is dit waarop 'n mens jou vertroue plaas buiten God. Kind van God, vra jouself af waarin soek jy jou sekerheid vir die lewe. Bou jy jou toekoms op geld? Dan is Mammon jou afgod! Stel jy jou vertroue op jou eer en jou posisie in die samelewing? Dan is dit jou afgod! Maar daar is maar net één ware en lewende God. Op Hom moet jy jou vertroue en jou sekerheid stel. Hy alleen bepaal jou toekoms vir jou.

As jy van die afgode ontslae raak, is jou weg vry vir nuwe gehoorsaamheid. Die familie van Jakob breek hulle tente op en vertrek na Bet-el, na die plek wat God vir hulle uitgekies het. Reiniging is om te breek met die verlede en 'n nuwe toekoms te begin, saam met God.

(word vervolg)

Wolfgang Wegert: Erneuerung in der Familie (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css