Die Weg

 

Die geskiedenis van die toekoms is klaar geskryf

“HERE, toe U uitgetrek het uit Seïr, toe U voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup....... Vanweë die stem van die boogskutters tussen die drinkplekke, besing hulle daar die regverdige dade van die HERE, die regverdige dade van sy leiding in Israel. Toe het die volk van die HERE afgetrek na die poorte toe” - Rigters 5:4-11 OAV.

Rigters 5 is 'n loflied tot eer van die HERE omdat hy aan Israel die oorwinning oor die Kanaäniete gegee het. Hoe wonderlik klink hierdie woorde nie: “HERE, toe U uitgetrek het uit Seïr, toe U voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup. Berge het gewankel voor die aangesig van die HERE uit, hierdie Sinai voor die aangesig van die HERE, die God van Israel.” (vers 4 en 5) . In haar lied besing Debora die gebeure waarvan ons in Rigter 4 lees. Toe sy en Barak hierdie lied voor die volk sing was alles wat aan die voet van die berg Tabor en by die spruit Kison gebeur het, reeds geskiedenis. Die Kanaäniete het daarvan gesê: "Sisera is verslaan." Maar Debora sê: "Die HERE het uitgetrek.

"Die HERE het uitgetrek" - dit is die eintlike geskiedenis. Die geskiedenis van hierdie wêreld tot die voleinding is die geskiedenis van die koms van die Here in Sy mag, van die koms van die Here Jesus Christus, die sterke Held wat God vir ons beskik het.

Daar is wel die "ou geskiedenis" van Jabin en Sisera (Rigters 4), van Babel en Rome; ook die "nuwe geskiedenis" van die magte van ons teenswoordige wêreld; en binnekort kom die "jongste geskiedenis" van die Antichris. Satan is hard aan die werk om met groot woede die magte van hierdie wêreld te mobiliseer om die geloof in ons drie-enige God te onderdruk en te probeer vernietig - op alle terreine en op alle maniere. Ons skrik vir die wreedhede van die Islam in hul vervolging van die Christene, maar vergeet van die klein jakkalsies tussen ons.

Die wêreldse magte is besig om die wêreld vir die "wettelose mens" (2 Tes 2:3) voor te berei.  Dit alles lyk na die trotse geskiedenis van die oorwinning van die wêreld oor die volk van God - maar onthou: hoe meer die geskiedenis ontwikkel, hoe breër die wêreldmag ontplooi, hoe ernstiger die verdrukking van die gelowiges word en hoe gouer die uur van die Antichris aanbreek - des te harder en meer dringend en ernstig klink die waarskuwing: "Die Here kom!" (Hand 2:20).

“Luister na My, my volk, en neig die oor tot My, my nasie! Want ‘n wet sal van My uitgaan, en Ek sal my reg vasstel as ‘n lig van die volke. My oorwinning is naby, my heil trek uit en my arms sal die volke oordeel; op My sal die eilande wag, en op my arm sal hulle hoop. Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder; want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos ‘n kleed verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe; maar my heil sal vir ewig bestaan en my geregtigheid nie verbreek word nie” (Jes 51:4-6).

“En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom” (Hand 2:19-20).

En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid” (Luk 21:27).

Wanneer Christus kom bring Hy wraak (2 Tes 1:8) en dood (Rom 6:23) - maar ook die onverganklike kroon van heerlikheid (1 Pet 5:4). Die Here sal uittrek teen Sy vyande, maar Hy sal Sy volk met die hand van Sy liefde tot saligheid lei.

Ja kom, Here Jesus!

- dw -

(Met erkenning aan ds L Kuiper)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css