Die Weg

 

Jou ontmoeting met God

“Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; ... maak jou klaar om jou God te ontmoet” - Amos 4:12.

In Amos 4:6-13 wys die profeet ons daarop dat God op verskillende maniere met die mens praat. Hy praat deur die natuur en deur die Skrif – dit is, die Bybel. Daar word melding gemaak van hongersnode, droogte, sprinkaanplae, pes en oorlog as verskynsels in die natuur wat deur God toegelaat word. Dit is roepstemme uit die natuur om die mens oor geestelike dinge te laat nadink. Hierdie roepstemme sou egter vir ons sinloos wees sonder die Woord van God. Daarom voeg die Here Sy Woord by hierdie natuurverskynsels en rampe om die mens tot bekering te roep (vers 9-11). Ons teks kom met die oproep dat die mens hom moet klaarmaak om sy God te ontmoet. Hy gee aan die mens 'n genade tyd om jou voor te berei vir die ontmoeting wat niemand kan ontwyk nie - die ontmoeting met jou God.

In die woorde: "maak jou klaar om jou God te ontmoet", lê die gedagte dat hierdie ontmoeting nie ontwyk kan word nie. Daar is baie dinge in die lewe wat ons kan probeer ontduik of vermy, maar die ontmoeting met God wag vir elke mens, gelowige en ongelowige. Die Bybel leer baie ondubbelsinnig dat ons almal vóór die regterstoel van Christus sal moet verskyn om rekenskap van ons lewe te gee. Uiteindelik sal ons met ons lewe net op een plek te staan kom en dit is - voor God! Hierdie ontmoeting kan ons nie uitskakel of misloop nie. Dis onontwykbaar.

Dis ook 'n persoonlike ontmoeting, want ons teks sê: "Maak jou klaar om jou God te ontmoet." In die oog van die Here is elke mens belangrik en elke onsterflike siel waardevol; daarom sal elkeen persoonlik en self voor Hom moet verskyn. In hierdie lewe skuil ons dikwels agter ander mense en soek die oorsaak van ons moeilikhede by hulle, maar die Bybel leer ons dat daar vir elke mens 'n oomblik van alleenheid en van waarheid·aanbreek. Dan kan jy agter niemand skuil nie. Dan moet jy self jou God ontmoet.

Dit is dus van die uiterste belang dat ons onsself moet voorberei vir hierdie ontmoeting. "Maak jou klaar", sê Amos. Hierdie drie woorde beteken om jou gedagtes en jou voetstappe op daardie ontmoeting te rig. Met ander woorde, jy moet jou bekeer; jy moet van jou sondepad omdraai. En hierdie omdraai beteken 'n innerlike en 'n uiterlike omkeer, soos by die verlore seun. Hy het nagedink oor sy verlore lewe en toe tot die daad oorgegaan: "En hy het opgestaan en na sy vader gegaan", sê Lukas 5 : 20.

Die Bybel vra van die mens bekering. Dit was die tema van die eerste preek van Christus: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom" (Matt. 4: 17). Die noodsaaklike voorbereiding wat die profeet vra vir die ontmoeting met God, is ook: bekering! Maak jou klaar, dit wil sê, bekeer jou! Die roepstem van genade wat tot die mens kom wat op pad weg van God af is, is: draai om! En wanneer jy die stem hoor wat roep, daarop ag gee en jou omdraai na God toe, sal jy sien daar is Iemand wat Sy oog van liefde op jou rig; daar is Iemand wat Sy hand uitsteek en vir jou sê: "Kom, Ek sal jou hand vat en jou terughelp na God toe." Hierdie Persoon is niemand anders nie as Jesus Christus. Agter die dringende oproep van ons teks staan die Heiland wat die mens tegemoetkom om hom gereed te maak vir die ontmoeting met God.

Die vrug van hierdie terugkeer na Jesus is dat ek daar kom waar ek vir God "ja" sê en vir die duiwel “nee”. Nou het ek Iemand ontmoet wat my werklik liefhet en Sy lewe aan die kruis afgelê het vir die grootste sondaar. As ek Jesus in gehoorsaamheid volg, berei Hy my voor om sonder skrik of vrees my God op die sterfbed en by die laaste oordeel te ontmoet. Dit is dus van die allergrootste belang om Jesus Christus te ontmoet, omdat Hy alleen 'n ewigheidsverskil sal maak by die laaste ontmoeting met God. Hy wat in Jesus glo, Hom liefhet en volg, sal gered word. Hy wat nie in Hom glo nie, is alreeds veroordeel (Joh 3: 18).

"Wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?" (Mark 8:36) Wat sal dit my baat dat ek tagtig jaar op aarde leef, maar verlore gaan as ek die dag sterwe? Hoe vreeslik moet dit wees om eendag van die Verlosser van die wêreld te moet hoor: "Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur" (Matt. 25: 41).

Dit is die moeite werd om te breek met die kwaad en die sonde. Gee ag op die roepstem: "Maak jou klaar om jou God te ontmoet." Gee Jesus 'n kans om jou te red. Hy stel nooit teleur nie, en buiten Hom is daar geen ander Verlosser en Saligmaker nie (Hand. 4: 12).

Ds H.A. du T. van Niekerk in “Voedsel vir die Skape”

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css