Die Weg

 

Jou lewe in Christus

“Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard” - Kolossense 1:9-11 NAV.

Wat in hierdie verse na vore kom is 'n kort samevatting van 'n lewe in Christus. Dit beteken dat jy jou veral sal rig na die wil van God en dat jy 'n lewe sal lei tot sy eer. Die OAV sê: ”om Hom in alles te behaag”.

Paulus gee nie 'n opdrag aan die gemeente nie, maar hy vra God dat God self deur sy Gees sy wil aan die mense bekend sal maak, sodat hulle kan groei in die “kennis van sy wil” (OAV). Dit is sy Gees wat vir jou wysheid en insig gee. Ons lees dit ook in die brief aan die Efesiërs: “dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken” (Ef 1:17 NAV). Dieselfde boodskap kom ook in Deuteronomium voor: “En Josua, die seun van Nun, was vol van die Gees van wysheid” (Deut 34:9 OAV). Jesaja profeteer soos volg: “en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE” (Jes 11:2 OAV).

Die daaglikse werk van die Heilige Gees is om jou te leer wie God is, wie Jesus Christus is, wat God se planne met jou is, wat van jou verwag word en wat die beste is wat jy kan doen.

Die kennis van God se wil gaan nie net om kennis wat in die Woord opgesluit lê nie. Die kennis van God se wil vorm jou daaglikse lewe met God. Dit bring jou in gemeenskap met God sodat jou lewe nuttige vrugte kan dra. En hierdie vrugte is tot eer van die Here.

Groei in kennis

Vir Paulus gaan dit oor die groei na volmaaktheid: “Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat Hy in Christus Jesus aan julle geskenk het, want in Hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis” (1 Kor 1:5). “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom” (Filip 1:9). Paulus sê die volgende van Epafras: “”Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God”  (Kol 4:12).

Hoe sien jy dit nou? Moet jy skuldig voel omdat jy nie volmaak is nie? As jy seker is van jou geloof, mag jy jou rus in Christus vind, in wat Hy reeds vir jou gedoen het. En sy Gees is aan jou gegee omdat daar soveel is wat jy nog moet leer.

Dit is die punt wat Paulus wil maak. Strek jy jou dan maar net uit na wat beter is, want daar is nog soveel wat ons nie weet nie. Moenie toelaat dat die duiwel jou aandag aftrek van jou eintlike doel in die lewe nie, maar kyk vorentoe, deur die werking van die Gees. Waarnatoe kan jy nog groei? Bid daarvoor en lees jou Bybel. Verlang daarna om te groei en die Gees sal jou daarin ondersteun.

Ontvang krag

Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard” (Kol 1:11). Hierdie krag om vol te hou en die lewe te kan verdra kom van buite jouself. Paulus stel dit so: “en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het” (Ef 1:19-20).

Ons ontvang hierdie krag deur die werking van die Heilige Gees. Hy maak ons sterk om alle aanvegtinge en beproewinge te deurstaan. God wil vir jou die krag daartoe gee. By alle teenstand van buite en vanuit jouself bly God met sy Gees aan die werk om jou staande te hou, sodat ons met Hom kan leef. Hou dus aan met bid, vir jouself en vir ander mense.

Die lewe word anders as jy die bostaande teks ter harte neem en dit deel maak van jou daaglikse bestaan. As jy in Christus glo het jy Iemand by jou tot in alle ewigheid.

ds. Oeds Bouwsma (effens aangepas)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css