Die Weg

 

God heers(2): Verdeel

"Op dieselfde oomblik het daar vingers van ‘n mens se hand te voorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het" - Daniël 5:5 OAV.

"En dit is die skrif wat geskrywe is: Mené, mené, tekél ufarsín" - Daniël 5:25 OAV.

tekél ufarsín: God het 'n einde aan u koningskap gemaak (letterlik: verdeel).

Mené, mené, tekél”, getel, getel en geweeg. Met die woord “ufarsin” sê God self dat Hy die ryk van die Chaldeërs tot ‘n einde bring en dit aan die Mediërs en Perse oorgee.

God is oppermagtig en Hy gee koninkryke aan wie Hy wil. Ons sien dit ook in Jeremia 27:5-6:  “.... en Ek gee dit aan wie Ek wil. Ek gee al hierdie lande nou in die mag van my dienaar koning Nebukadnesar van Babel...”. Die HERE het vir Juda aan die Chaldeërs (Babel) oorgegee omdat hulle, nieteenstaande Sy waarskuwings, tog in hulle sondes volhard het. Ons sien dan verder hoe Nebukadneser erkenning gee aan die almag van die allerhoogste God (Daniël 4) en hoe hy 45 jaar lank regeer. Na Nebukadneser was daar in die bestek van 6 jaar twee ander konings voordat Nabonidus en sy seun Bélsasar, as mederegeerder, die koningskap oorgeneem het.  

Bélsasar maak egter openlik ‘n bespotting van God. Hy terg die God van Israel deur die goue- en silwer bekers wat uit die tempel in Jerusalem weggevoer is vir sy swelgparty te gebruik. God laat hom egter nie bespot nie. Wat die aand met ‘n fees begin, eindig die volgende oggend met dood en verwoesting. Daardie selfde nag nog neem die Perse Babel in en word Bélsasar gedood.

As ons vandag ons wêreld in oënskou neem, dan vra ons onsself af waarheen alles op pad is. Ons staan verslae oor die gebrek aan insig deur baie van die wêreld se regeerders, en  raak soms selfs benoud oor ons eie toekoms wat in húlle hande oorgelaat is. As dit die geval is, kyk ons in die verkeerde rigting. Laat ons nie na die regeerders kyk nie, maar na God. Agter al hierdie wêreldse magsvertoon en onsekerhede moet ons ook die hand van God sien en dit dan ook in verband bring met die profesieë van die eindtyd soos ons dit op verskillende plekke in die Bybel vind. Hy is die God wat regerings (koninkryke) aan die mag bring, hulle verdeel en hulle beëindig. 

Watter mens weet regtig wat in die toekoms gaan gebeur? Ons kan nooit sê dat alles hopeloos is nie. Laat ons eerder ons vertroue op God stel in plaas van wêreldse regeerders. Daar is soveel bewyse wat ons het van God se genade. Laat ons daaruit voortleef. Die wêreld se feestelikhede kan net môre deur God beëindig word. Al word “ufarsin” oor ons wêreld uitgespreek, dan is dit ons troos dat ons aan ‘n hemelse koninkryk behoort.

(‘n Nagedagte: Sou jy ook daardie nag saam by die koninklike feesparty van Bélsasar wou aansit?)

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css