Die Weg

Hoofindeks

Godsdiens in praktyk

strepie

Geloof, hoop en liefde in opvoeding
Dr Wietske Boon

Dalk voel jy, soos baie ander, soms moedeloos om al die balle in die lug te hou en om `n gebalanseerde lewe te lei. Ons probeer bou aan `n toekoms vir ons kinders deur goeie opvoeding, tyd en aandag wat aan hulle gegee word. Ons wil graag finansiële stabiliteit verkry sodat ons aan hulle huidige en toekomstige behoeftes kan voorsien. Om jouself te verdeel tussen jou eggenoot, kinders, werk en die uitdagings wat van buite op jou skouers rus, kan dit soms voel of die las van die lewe te swaar raak. Ons tyd is beperk en ons moet onderskei tussen dít wat dringend ons aandag benodig en dié dinge wat kan wag.
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Die plan van God met ons lewe
Ds J Overduin

Wat is die belangrikste wat ons ooit kan weet? Dit moet wel 'n troosvolle wete wees, omdat ons lewe rou is en in 'n onuitspreeklike nood, sowel in lewensnood as in doodsnood. Dit moet 'n wete wees wat standhou, ook as ons nie meer weet nie, en as alle ander wetenskappe ons nie meer kan interesseer nie, omdat ons nodig het om één ding te weet om staande te bly in die kolkende en loeiende afgronde van die lewens- en sterwensnood.
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Ware, diepe blydskap motiveer ons tot ’n heilige lewe
Maarten van Helden

Dit handel oor blydskap. Ware blydskap. Standhoudende blydskap. Ewige blydskap. Blydskap in Christus. Blydskap oor Christus. Blydskap met Christus. Blydskap meer as ... Onuitspreeklike blydskap!

En almal (Christene) het nie noodwendig hierdie blydskap nie. Soek dit. Vind dit in Christus se werk en beloftes – Joh 6:47. En as jy dit het, koester dit en laat dit groei.  En laat die ware blydskap jou motiveer om heiliger te lewe.  Minder wêrelds. Minder plesiersoekery. Meer Christus. Meer koninkryk. Meer vir die Here!
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

My ontnugtering, God se verbasende werking
Maarten van Helden

Die dinge wat ons aanpak stel dikwels geweldig teleur. Die rede is eenvoudig: ons is sondaars in ’n sondige en gebroke wêreld. Daaglikse katestrofes is aan die orde van die dag. Jy sit jou beste voetjie voor en ander trap daarop. Jy doen jou bes, jy doen dit selfs in die geloof… maar die uitkoms is baie keer ’n groot ontnugtering.

Ons het die vermoë om die feite van ons sondaarslewe weg te dink en selfs weg te droom. Ons probeer dit selfs weg werk. Daar is egter geen ander oplossing vir hierdie dilemma nie, as in die geloof in God self. Hy is nie ’n mens nie. Hy is God. Net Hy stel nie teleur nie. En Hy maak ons deel van sy grootse plan!

Sal ons die lewe met sy ontnugterings nie maar liewer aanpak deur ons verwagting op Hom te stel, Sy wil te soek en te aanvaar en op Sy beloftes te vertrou nie?
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Kersfees - datum of doel?
Maarten van Helden

"Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang".

— Galasiërs 4:4-5 —

In die komende week gaan daar fees gevier word. In Suid-Afrika waar Kersfees boonop ook nog in die groot vakansietyd van die jaar val, is dit voorwaar feestyd. Partytjietyd. Miskien ’n kersboom en geskenke...

In my voorbereiding van ’n toepaslike teks het ek agtergekom dat daar in die Skrif, buiten dit wat Lukas ons in detail vertel, tog nie soveel gemaak word van die bepaalde dag en datum van Jesus se geboorte nie.

Terwyl die koms van Jesus tog ’n grootse oomblik in die geskiedenis van die mensdom was, maak die Skrif weinig van die dag en datum daarvan. Om die waarheid te sê, sal niemand vandag met sekerheid kan bepaal wat die datum van sy geboorte presies is nie. As ons afleidings kan maak, lyk dit selfs veel eerder in April-Junie te moes gewees het. Dit is dan somertyd in Noordelike halfrond.

Die datum wat vandag algemeen gebruik word om Kersfees te vier, nl. 25 Desember, staan ook onder groot verdenking:

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Kersfees - God aan die Woord
Hentie Krüger

“Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien‚ die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het‚ vol genade en waarheid.”

— Johannes 1:14 —

JP Versteeg skryf in Bybeloverdenking dat dit lyk of Johannes in sy evangelie heeltemal niks oor Jesus se geboorte sê nie. Dit‚ sê Versteeg‚ is egter nie waar nie. Al ontmoet ons nie vir Josef en Maria‚ Sagaria en Elisabeth in hierdie verhaal nie‚ al is daar geen herders op die ope velde en geen wyse manne wat Jesus besoek nie‚ skryf Johannes in een sin waaroor dit in Jesus se geboorte gaan (Joh. 1:14). Oor hierdie sin het Calvyn gesê: “Hoewel die evangelis hierdie onuitspreeklike verborgenheid‚ naamlik dat die Seun van God die menslike natuur aangeneem het‚ kortliks aanroer‚ is dit selfs in hierdie kort sin wonderlik duidelik.” Die Kersverhaal word in Johannes 1:14 opgesom. Die Woord het mens geword! Johannes is die enigste Bybelskrywer wat Christus die Woord noem. Hoekom?

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Wat is wysheid?
Gerrit Kruger

Ons heg aan die woord wysheid, KENNIS, wat dan gebruik word om in die lewe sinvolle besluite te neem.

Ons beskou mense wat ver in die lewe gekom het as wyse mense. Mense met geleerdheid, hetsy matriek, grade of diplomas is wys of slim. So beskou ons mense van aansien dikwels as wys. Dikwels dig ons ook wysheid toe aan mense wat baie geld het, wat mag het, wat dinge in die samelewing laat gebeur.

Ons kry motiveringsprekers wat met ons kom praat en motiveer oor hoe ons die lewe moet sien of moet leef.

Dink maar aan hoe slim en wys het ons geword met die tempo waarteen kennis vermeerder en die beskikbaarheid van rekenaars en die Internet.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Die Bybel? Hoe nou?
Jan Brink

Ons ontvang soms eposse van medegelowiges by Dié Weg wat vrae het oor die samestelling van die Bybel en waarom alles daarin is wat daarin is. Ek wil met hierdie artikel poog om ‘n algemene antwoord op die vrae te verskaf.

Die Bybel begin by die skeppingsverhaal (Genesis) en eindig met die profesie van die apokalips of die eindtyd (Openbaring). Tussen Genesis en Openbaring beskryf dit God se weg met die mensdom, wat Hy vir ons mense doen en wat Hy ook van ons terugverwag. Die Bybel is dus volledig want dit dek die hele tyd wat die mens die aarde sal bewoon.

As ‘n mens die boeke van die Bybel lees, kom jy agter dat die inhoud nie altyd op dieselfde manier aangebied word nie. Elke boek van die Bybel is in die konteks van sy tyd vir sy hoorders geskryf (die mense wat kon lees was maar weinig). Daarom vind ons ook baie beeldspraak (metafore en personifikasies) in die Bybel, soos in die eerste hoofstukke van Genesis en in Openbaring. Jesus Christus het self van beeldspraak gebruik gemaak omdat dit makliker verstaanbaar was. Markus 4:33 “En met baie sulke gelykenisse het Hy die woord tot hulle gespreek volgens wat hulle kon verstaan”.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Sonder Ware Kennis, is die mens verlore
Bert Neethling

Ek lees elders op Dié Weg se webtuiste:

 “Sonder kennis is daar geen begrip;
Sonder begrip is daar geen geloof; 
 Sonder geloof is daar geen hoop; 
 Sonder hoop is daar geen toekoms.”

Daar word ook verwys na al die kommervrae van die wêreld en die lewe wat swaar op die mens rus.

Ja, sonder kennis is die mens verlore.  Ons lees in Jes 53:11, "deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak"  Satan het egter oor die afgelope 2000 jaar die kennis wat God in die vorm van 'n mens, Sy Seun, as voorbeeld vir ons geloof aan die mensdom bekend gemaak het so verdraai dat die mens nie meer die Weg kan onderskei nie.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Waarom 'n gemeente?
Callie Opperman

“Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.” (1 Timoteus 3:15)

Besef ons die voorreg om deel van ‘n gemeente te wees? Maar ook watter baie groot verantwoordelikheid ons terselfdertyd dra? In ons fokusvers word die kerk beskryf as huisgesin en gemeente van God, maar ook draer van die waarheid.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Pascal se weddenskap
Maarten van Helden

In die sewentiende eeu het die Franse wiskundige en filosoof, Blaise Pascal, sy pragmatiese argument vir geloof in God, geformuleer. Hy nooi daarmee mense uit tot ‘n weddenskap insake die bestaan van God.

In kort: As jy sou wed dat God bestaan en by jou dood bevind jy dat Hy nie bestaan nie, dan verloor jy niks. As jy daarenteen egter wed dat God nie bestaan nie en by jou dood agterkom dat Hy wel bestaan, dan verloor jy alles.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Hoe bid ons?
Callie Opperman

Die motivering van ons gebede is ‘n baie belangrike saak. Veral wanneer ons worstel oor gebedsverhoring. Soms hoor ‘n mens die klagte: Die Here verhoor nie my gebed nie, daarom het dit geen sin om te bid nie. Of: die Here verander nie ons omstandighede nie, dit lyk nie of Hy vir ons lief is nie.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Ons Verhouding met God soos deur Sy Wet bepaal
Jan Brink

Ons vind twee tipes wette in die boeke van Moses. Die eerste is die Tien Gebooie, die tweede is die Levitiese Wette.

Die Tien Gebooie kan ook beskou word as die Grondwet vir God se volk op aarde, ook die volk wat Hy deur Jesus Christus vanuit die heidendom tot Hom geroep het. Hierdie Wet is ononderhandelbaar en staan vas van ewigheid tot ewigheid. Dit kan nie verander nie, selfs nie met ‘n volstrekte meerderheid van menslike stemme nie. Geen mens op aarde, hoe heilig hy homself ook ag, mag aan hierdie Wet karring nie.

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Het dit sin om God te dien?
Hentie Krüger

“Julle het gesê: ‘Dit is nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouklere rondgeloop het voor Hom‚ die Here die Almagtige? Dit lyk vir ons of dié wat teen Hom in opstand is‚ die gelukkiges is‚ en of dié wat verkeerd doen‚ vooruitgaan. Hulle daag God uit en kom vry!’”
— Maleagi 3:14-15 —

Daar kom oomblikke in die lewe van die kerk en in die lewe van Christene dat hulle begin wonder oor die evangelie – oor die krag‚ die betekenis‚ die effektiwiteit daarvan … ’n Mens hoor nogal soms van mense wat van die een of ander groot misdaad aangekla is en dan ná ’n uitgerekte en uitmergelende hofsaak vrygespreek word – natuurlik tot hulle vreugde en verligting. Maar wanneer hulle wil terugkeer na die samelewing‚ stuit hulle vanweë die vooroordeel van mense op die een probleem na die ander – totaal teen hul eie verwagting in …

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Tevredenheid
Hentie Krüger

“Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie‚ Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie‚ dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het‚ so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here‚ Israel‚ nou en vir altyd.”

— Psalm 131 —


Ons mag oor baie dinge verskil. Maar as daar een ding is waaroor ons almal seker sal saamstem‚ dan is dit dat ons almal rus en kalmte verlang. Die lewe is deesdae so gejaagd. Daar gebeur so baie dinge wat ons onrustig maak? Ons raak al meer gespanne. Angs en depressie het kenmerkend van ons tyd geword. Hoe verlang ons nie dat alles net rustig en kalm sal verloop nie. Is dit nie een van die redes dat ons telkens uitsien na ’n vakansie wanneer ons net weer tot stilstand kan kom nie?
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Die boodskap van die Kruis – Onsin vir dié wat verlore gaan
Jan Brink

Hierdie harde woorde lees ons in 1 Korintiërs 1 vers 18. Dit behoort iedereen wat dit lees tot in sy of haar diepste wese te skok. As jy dit nie glo nie is die verderf jou voorland.

Is dit net die hedendaagse post-moderne mens wat ‘n probleem met die Kruis het?
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Regverdige oordele van God, maar volharding in sondes deur die mensdom
Dr Callie Operman

God het die reg om sondaars te straf. Hy mag ook wraak neem op hulle wat sy volgelinge deur die geskiedenis vervolg, laat ly en doodgemaak het. Tog gebruik Hy hierdie reg van Hom met integriteit. Hy slaan nie sommer toe met sy oordele nie, maar waarsku met geduld en gee tyd vir inkeer. Sodoende sal daar vir hulle wat nie van hulle bose weë terugkeer nie, geen verskoning of vryspraak wees op die laaste dag nie.

Die openbaring van God se pad met sy kerk en die wêreld tot op die laaste dag is vooruit vir ons opgeteken. Alhoewel dit met beeldspraak is, wil die Here God hê dat sy volgelinge sal insig hê oor wat gebeur. Ons sit dikwels met allerlei vrae in ons gemoed.

Soos: Waarom word diegene wat sy kerk vervolg nie dadelik gestraf nie? (Veral die eerste lesers van Openbaring het daarna gevra.)

Waarom kom daar allerlei rampe en plae oor die mensdom? Waarom sorg Hy nie vir sy kinders nie? Is Hy dan nie 'n God van liefde nie? Het God beheer verloor?
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Die duiwel is weer los vandag
Jan Brink

Hierdie Afrikaanse spreekwoord word gewoonlik geuiter wanneer baie dinge gelyktydig skeefloop. Maar die duiwel is behoorlik los in hierdie wêreld.

Kyk gerus maar na die massamedia, soos die televisie, koerante en tydskrifte. Dit is godslastering, owerspel, hoerery, dwelms, bedrog, moord en so kan ‘n mens aanhou. En die ergste van alles is dat baie van hierdie sondes soos water van ‘n eend se rug van ons afrol. Die ergste is nog, dat dit in twee groepe verdeel word: die aanvaarbare sondes en die verwerplike sondes. Die aanvaarbare (of sagte) sondes is o.a. godslastering, hoerery en owerspel. Die verwerplike sondes (of harde) is bedrog, diefstal, verkragting en moord.
 

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

Maak ‘n bydrae en wen groot!!
Jan Brink

Vir slegs R500 per maand kan jy duisende terug ontvang! Klink dit dalk te goed op waar te wees?

Nie as ‘n mens na sekere programme op die Pas7/10 satellietboeket kyk nie. Is dit ‘n belegging of ‘n kasino?

Lees meer>>

Na bo

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css